Communications Coordinator

Pembrokeshire Coastal Forum

Pembroke Dock, Wales, with part time home working
£27,000 pa pro rata

Paid • Part Time • Permanent

www.pembrokeshirecoastalforum.org.uk

Sectors: marine conservation, sustainability

Closing date: Monday, 11th July 2022  


Do you want to join us in creating sustainable coasts and oceans for future generations?

Pembrokeshire Coastal Forum offers a dynamic and exciting work environment at an expanding and evolving company. We’re a small but highly capable and flexible team committed to the three pillars of coastal sustainability – the environment, community and the economy. We work hard to develop a healthy, resilient and prosperous society living in harmony with the natural world.

As a member, you will be surrounded by supportive colleagues with a positive ‘can do’ attitude.

Job purpose

Established in 2000, PCF is a multi award winning Community Interest Company that works to enhance the coast and marine environments for current and future generations.

As a coastal partnership PCF has developed a range of collaborative projects, often viewed as sustainable best practice, including the Pembrokeshire Marine Code and Outdoor Charter, Wales Activity Mapping and Marine Energy Wales.

PCF’s work is wide ranging, including stakeholder engagement, market research, curriculum linked marine education and project development. PCF connects policy, partners, businesses and communities together. We inspire, collaborate and deliver solutions for sustainable coastal communities through a collaborative portfolio of work.

Principal responsibilities

This exciting role will involve working with the PCF team and existing partners to ensure project delivery, dissemination and promotion. You will support delivery of the communications plan to increase awareness and recognition for all PCF programmes.

We value learning and development at PCF, and as a new role within the team it is expected that the emphasis of delivery will depend on your unique skill set and potential.

Your tasks will include the following:

 • Implementing the communications plan to increase brand awareness and recognition of Pembrokeshire Coastal Forum
 • Production of marketing/ communications materials and publications
 • Managing PCF social media presence, incorporating the social media plan, supporting project team delivery
 • Measuring and reporting on the performance of (digital) communications
 • Issuing regular e-newsletters, with input from the project teams
 • Updates on our existing websites
 • Coordinating, writing & disseminating press releases for local and national media and building press relationships for all PCF projects
 • Using and helping manage contact databases
 • Engaging the general public in the work of PCF through a variety of methods
 • Maintaining good communications with the PCF team and appropriate stakeholders to keep updated on opportunities
 • Support best practice in stakeholder engagement activity across PCF projects, including supporting and promoting stakeholder/community engagement events (workshops, debates, conferences, talks)
 • Support the organisation of events (workshops, debates, conferences, talks) including event promotion/press releases and management of venue arrangements, registrations and communications
 • Other duties of a similar level as required

At PCF we inspire, collaborate and deliver solutions for sustainable coastal communities through a collaborative portfolio of work. Our values mean everything and we expect them to be important to you:

 • Sustainability – we only work on projects that contribute to our vision. For us this means a healthy and resilient community with a thriving coastal economy, living in harmony with natural resources.
 • Collaboration – we recognise stakeholder engagement and working in partnership are critical to success. Everything we do is achieved with others.
 • Passion – we are passionate about making a difference; to the sustainability of coasts, oceans and communities.
 • Flexibility – we provide flexibility for our customers and our team and to adapt to the challenges and opportunities facing our coasts.
 • Reliability – we have been achieving results with our partners since 2000, consistently delivering positive impact and sharing best practice, often from projects originated in Pembrokeshire

Interested? Well, here’s a little more about us….

This is an excellent opportunity to be part of an exciting, innovative Community Interest Company based in the UK’s only coastal National Park.

Bring along your ideas and innovations, help deliver award winning outcomes, and make a genuine change to local and wider society. With benefits including healthcare, highly competitive pension, flexible working policy and a fresh forward-thinking business ethos, we pride ourselves on being an attractive and a fair play Chwarae Teg employer.

Application deadline: Monday 11th July 12 noon

Start date: ASAP

Currently home working.


Ydych chi am ymuno â ni i greu arfordiroedd a chefnforoedd cynaliadwy ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol?

Mae Fforwm Arfordir Sir Benfro (PCF) yn cynnig amgylchedd gwaith deinamig a chyffrous mewn cwmni sy’n ehangu ac yn esblygu. Rydyn ni’n dîm bach ond hynod alluog a hyblyg sy’n ymroddedig i’r tri philer cynaliadwyedd arfordirol – yr amgylchedd, y gymuned a’r economi. Rydym yn gweithio’n galed i ddatblygu cymdeithas iach, gwydn a ffyniannus sy’n byw mewn cytgord â byd natur.

Fel aelod, cewch eich amgylchynu gan gydweithwyr cefnogol gydag agwedd gadarnhaol ‘gallu gwneud’.

Diben y Swydd

Wedi’i sefydlu yn 2000, mae Fforwm Arfordir Sir Benfro (PCF) yn Gwmni Buddiannau Cymunedol sydd wedi ennill sawl gwobr ac sy’n gweithio i wella’r arfordir ac amgylcheddau morol ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol.

Fel partneriaeth arfordirol mae PCF wedi datblygu amrywiaeth o brosiectau cydweithredol, a ystyrir yn aml fel arfer gorau cynaliadwy, gan gynnwys Cod Morol Sir Benfro a Siarter Awyr Agored, Mapio Gweithgareddau Cymru ac Ynni Môr Cymru.

Mae gwaith PCF yn eang ei gwmpas, gan gynnwys ymgysylltu â rhanddeiliaid, ymchwil marchnad, addysg forol sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm a datblygu prosiectau. Mae PCF yn cysylltu polisi, partneriaid, busnesau a chymunedau â’i gilydd. Rydym yn ysbrydoli, yn cydweithio ac yn darparu atebion ar gyfer cymunedau arfordirol cynaliadwy trwy bortffolio o waith cydweithredol.

Prif Gyfrifoldebau

Bydd y rôl gyffrous hon yn cynnwys gweithio gyda'r tîm PCF a phartneriaid presennol i sicrhau bod y prosiect yn cael ei gyflwyno, ei ledaenu a'i hyrwyddo. Byddwch yn cefnogi’r gwaith o gyflawni’r cynllun cyfathrebu i gynyddu ymwybyddiaeth a chydnabyddiaeth ar gyfer pob rhaglen PCF.

Rydym yn gwerthfawrogi dysgu a datblygu yn PCF, ac fel rôl newydd o fewn y tîm disgwylir y bydd pwyslais y cyflwyno yn dibynnu ar eich set sgiliau unigryw a'ch potensial.

Bydd eich tasgau yn cynnwys y canlynol:

 • Gweithredu'r cynllun cyfathrebu i gynyddu ymwybyddiaeth brand a chydnabyddiaeth o Fforwm Arfordir Sir Benfro
 • Cynhyrchu deunyddiau marchnata/cyfathrebu a chyhoeddiadau
 • Rheoli presenoldeb cyfryngau cymdeithasol PCF, gan ymgorffori'r cynllun cyfryngau cymdeithasol, cefnogi cyflawniad tîm y prosiect
 • Mesur ac adrodd ar berfformiad cyfathrebu (digidol)
 • Cyhoeddi e-gylchlythyrau rheolaidd, gyda mewnbwn gan y timau prosiect
 • Diweddariadau ar ein gwefannau presennol
 • Cydlynu, ysgrifennu a lledaenu datganiadau i'r wasg ar gyfer y cyfryngau lleol a chenedlaethol a meithrin perthynas â'r wasg ar gyfer pob prosiect PCF
 • Defnyddio a helpu i reoli cronfeydd data cyswllt
 • Cynnwys y cyhoedd yn gyffredinol yng ngwaith PCF trwy amrywiaeth o ddulliau
 • Cynnal cyfathrebu da gyda'r tîm PCF a rhanddeiliaid priodol i gael y wybodaeth ddiweddaraf am gyfleoedd
 • Cefnogi arfer gorau mewn gweithgarwch ymgysylltu â rhanddeiliaid ar draws prosiectau PCF, gan gynnwys cefnogi a hyrwyddo digwyddiadau ymgysylltu â rhanddeiliaid/cymuned (gweithdai, dadleuon, cynadleddau, sgyrsiau)
 • Cefnogi trefniadaeth digwyddiadau (gweithdai, dadleuon, cynadleddau, sgyrsiau) gan gynnwys hyrwyddo digwyddiadau/datganiadau i'r wasg a rheoli trefniadau lleoliad, cofrestriadau a chyfathrebu
 • Dyletswyddau eraill o lefel debyg yn ôl y gofyn

Yn PCF rydym yn ysbrydoli, yn cydweithio ac yn darparu atebion ar gyfer cymunedau arfordirol cynaliadwy trwy bortffolio o waith cydweithredol. Mae ein gwerthoedd yn golygu popeth i ni a disgwyliwn iddynt fod yn bwysig i chi:

 • Cynaliadwyedd – dim ond ar brosiectau sy’n cyfrannu at ein gweledigaeth yr ydym yn gweithio. I ni, mae hyn yn golygu cymuned iach a gwydn gydag economi arfordirol ffyniannus, sy’n byw mewn cytgord â chyfoeth naturiol.
 • Cydweithio – rydym yn cydnabod bod ymgysylltu â rhanddeiliaid a gweithio mewn partneriaeth yn hanfodol i lwyddiant. Mae popeth a wnawn yn cael ei gyflawni gydag eraill.
 • Angerdd – rydym yn frwd dros wneud gwahaniaeth; i gynaliadwyedd arfordiroedd, cefnforoedd a chymunedau.
 • Hyblygrwydd – rydym yn darparu hyblygrwydd i’n cwsmeriaid a’n tîm ac i addasu i’r heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu ein harfordiroedd.
 • Dibynadwyedd – rydym wedi bod yn cyflawni canlyniadau gyda’n partneriaid ers 2000, gan gyflawni effaith gadarnhaol yn gyson a rhannu arfer gorau, yn aml o brosiectau a ddechreuwyd yn Sir Benfro

O ddiddordeb? Wel, dyma ychydig mwy amdanom ni …

Mae hwn yn gyfle gwych i fod yn rhan o Gwmni Buddiannau Cymunedol cyffrous ac arloesol sydd wedi’i leoli yn unig Barc Cenedlaethol arfordirol y DU.

Dewch â’ch syniadau a’ch arloesiadau gyda chi, helpwch i gyflawni canlyniadau sydd wedi ennill gwobrau, a gwnewch newid gwirioneddol i gymdeithas leol ac ehangach. Gyda buddion yn cynnwys gofal iechyd, pensiwn hynod gystadleuol, polisi gweithio hyblyg ac ethos busnes blaengar, newydd, rydym yn ymfalchïo mewn bod yn gyflogwr Chwarae Teg deniadol.

Dyddiad Cau Ceisiadau: Dydd Llun 11eg Gorffennaf 12 canol dydd

Dyddiad Dechrau: Cyn Gynted â Phosibl

Gweithio gartref ar hyn o bryd.


Find out more & apply