Business Development Manager

Pembrokeshire Coastal Forum

Pembroke Dock, Wales, with part time home working
c.£30,000 pa

Paid • Full Time • Permanent

www.pembrokeshirecoastalforum.org.uk

Sectors: marine conservation, sustainability

Closing date: Monday, 11th July 2022  


Do you want to join us in creating sustainable coasts and oceans for future generations?

Pembrokeshire Coastal Forum offers a dynamic and exciting work environment at an expanding and evolving company. We’re a small but highly capable and flexible team committed to the three pillars of coastal sustainability – the environment, community and the economy. We work hard to develop a healthy, resilient and prosperous society living in harmony with the natural world.

As a member, you will be surrounded by supportive colleagues with a positive ‘can do’ attitude.

Job purpose

Established in 2000, PCF is a multi-award winning Community Interest Company that works to enhance the coast and marine environments for current and future generations.

As a coastal partnership PCF has developed a range of collaborative projects, often viewed as sustainable best practice, including the Pembrokeshire Marine Code and Outdoor Charter, Wales Activity Mapping and Marine Energy Wales.

PCF works at multiple levels providing strategic advice and delivering on community-based activity to international project delivery. Work is wide ranging, including stakeholder engagement, market research, curriculum linked marine education and project development.

This exciting role will involve working closely with the PCF Programme Managers and wider team and existing partners to ensure project delivery, while also focusing on new projects and opportunities for our growing company.

Principal responsibilities

Working closely with the MD, Finance Director, Programme Managers, and PCF team. Tasks to include the following:

 • Identify, manage and grow a varied portfolio of new and emerging European (Horizon), UK, Welsh, and Local funding sources as well as through foundations and private/corporate opportunities
 • Assess business opportunities and target markets/projects to achieve income generating activity
 • Contribute to the development of a strategic direction for PCF, including supporting development of next PCF business plan
 • Develop and manage a network of partnerships, funders and suitable projects to support the PCF business plan
 • Relationship management of key stakeholders as well as developing new relationships and partnerships in line with the business objectives
 • Develop and maintain good working relationships with customers and relevant outside agencies and organisations
 • Monitor and report on business development activities and provide relevant management information
 • Regular liaison with the PCF team including assisting with operational planning identifying opportunities and training needs
 • Other duties of a similar level as required

At PCF we inspire, collaborate and deliver solutions for sustainable coastal communities through a collaborative portfolio of work. Our values mean everything and we expect them to be important to you:

 • Sustainability – we only work on projects that contribute to our vision. For us this means a healthy and resilient community with a thriving coastal economy, living in harmony with natural resources.
 • Collaboration – we recognise stakeholder engagement and working in partnership are critical to success. Everything we do is achieved with others.
 • Passion – we are passionate about making a difference; to the sustainability of coasts, oceans and communities.
 • Flexibility – we provide flexibility for our customers and our team and to adapt to the challenges and opportunities facing our coasts.
 • Reliability – we have been achieving results with our partners since 2000, consistently delivering positive impact and sharing best practice, often from projects originated in Pembrokeshire

Interested? Well, here’s a little more about us….

This is an excellent opportunity to be part of an exciting, innovative Community Interest Company based in the UK’s only coastal National Park.

Bring along your ideas and innovations, help deliver award winning outcomes, and make a genuine change to local and wider society. With benefits including healthcare, highly competitive pension, flexible working policy and a fresh forward-thinking business ethos, we pride ourselves on being an attractive and a fair play Chwarae Teg employer.

Application deadline: Monday 11th July 12 noon

Start date: ASAP

Currently home working.


Ydych chi am ymuno â ni i greu arfordiroedd a chefnforoedd cynaliadwy ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol?

Mae Fforwm Arfordir Sir Benfro (PCF) yn cynnig amgylchedd gwaith deinamig a chyffrous mewn cwmni sy’n ehangu ac yn esblygu. Rydyn ni’n dîm bach ond hynod alluog a hyblyg sy’n ymroddedig i’r tri philer cynaliadwyedd arfordirol – yr amgylchedd, y gymuned a’r economi. Rydym yn gweithio’n galed i ddatblygu cymdeithas iach, gwydn a ffyniannus sy’n byw mewn cytgord â byd natur.

Fel aelod, cewch eich amgylchynu gan gydweithwyr cefnogol gydag agwedd gadarnhaol ‘gallu gwneud’.

Diben y Swydd

Wedi’i sefydlu yn 2000, mae Fforwm Arfordir Sir Benfro (PCF) yn Gwmni Buddiannau Cymunedol sydd wedi ennill sawl gwobr ac sy’n gweithio i wella’r arfordir a’r amgylchedd morol ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol.

Fel partneriaeth arfordirol mae PCF wedi datblygu amrywiaeth o brosiectau cydweithredol, a ystyrir yn aml fel arfer gorau cynaliadwy, gan gynnwys Cod Morol Sir Benfro a Siarter Awyr Agored, Mapio Gweithgareddau Cymru ac Ynni Môr Cymru.

Mae PCF yn gweithio ar sawl lefel gan ddarparu cyngor strategol a chyflawni gweithgarwch cymunedol i gyflawni prosiectau rhyngwladol. Mae'r gwaith yn eang, gan gynnwys ymgysylltu â rhanddeiliaid, ymchwil i'r farchnad, addysg forol sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm a datblygu prosiectau.

Bydd y rôl gyffrous hon yn cynnwys gweithio'n agos gyda Rheolwyr Rhaglen PCF a'r tîm ehangach a phartneriaid presennol i sicrhau bod y prosiect yn cael ei gyflawni, tra hefyd yn canolbwyntio ar brosiectau a chyfleoedd newydd ar gyfer ein cwmni sy'n tyfu.

Prif Gyfrifoldebau

Gweithio'n agos gyda'r Rheolwr Gyfarwyddwr, y Cyfarwyddwr Cyllid, y Rheolwyr Rhaglen, a'r tîm PCF. Tasgau i gynnwys y canlynol:

 • Nodi, rheoli a thyfu portffolio amrywiol o ffynonellau cyllid Ewropeaidd (Horizon), y DU, Cymru a Lleol newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg yn ogystal â thrwy sylfeini a chyfleoedd preifat/corfforaethol.
 • Asesu cyfleoedd busnes a thargedu marchnadoedd/prosiectau i gyflawni gweithgaredd cynhyrchu incwm
 • Cyfrannu at ddatblygu cyfeiriad strategol ar gyfer PCF, gan gynnwys cefnogi datblygiad y cynllun busnes PCF nesaf
 • Datblygu a rheoli rhwydwaith o bartneriaethau, cyllidwyr a phrosiectau addas i gefnogi cynllun busnes PCF
 • Rheoli cydberthnasau rhanddeiliaid allweddol yn ogystal â datblygu perthnasoedd a phartneriaethau newydd yn unol â'r amcanion busnes
 • Datblygu a chynnal perthnasoedd gwaith da gyda chwsmeriaid ac asiantaethau a sefydliadau allanol perthnasol
 • Monitro ac adrodd ar weithgareddau datblygu busnes a darparu gwybodaeth reoli berthnasol
 • Cyswllt rheolaidd gyda'r tîm PCF gan gynnwys cynorthwyo gyda chynllunio gweithredol gan nodi cyfleoedd ac anghenion hyfforddiant
 • Dyletswyddau eraill o lefel debyg yn ôl y gofyn

Yn PCF rydym yn ysbrydoli, yn cydweithio ac yn darparu atebion ar gyfer cymunedau arfordirol cynaliadwy trwy bortffolio o waith cydweithredol. Mae ein gwerthoedd yn golygu popeth i ni a disgwyliwn iddynt fod yn bwysig i chi:

 • Cynaliadwyedd – dim ond ar brosiectau sy’n cyfrannu at ein gweledigaeth yr ydym yn gweithio. I ni, mae hyn yn golygu cymuned iach a gwydn gydag economi arfordirol ffyniannus, sy’n byw mewn cytgord â chyfoeth naturiol.
 • Cydweithio – rydym yn cydnabod bod ymgysylltu â rhanddeiliaid a gweithio mewn partneriaeth yn hanfodol i lwyddiant. Mae popeth a wnawn yn cael ei gyflawni gydag eraill.
 • Angerdd – rydym yn frwd dros wneud gwahaniaeth; i gynaliadwyedd arfordiroedd, cefnforoedd a chymunedau.
 • Hyblygrwydd – rydym yn darparu hyblygrwydd i’n cwsmeriaid a’n tîm ac i addasu i’r heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu ein harfordiroedd.
 • Dibynadwyedd – rydym wedi bod yn cyflawni canlyniadau gyda’n partneriaid ers 2000, gan gyflawni effaith gadarnhaol yn gyson a rhannu arfer gorau, yn aml o brosiectau a ddechreuwyd yn Sir Benfro

O ddiddordeb? Wel, dyma ychydig mwy amdanom ni …

Mae hwn yn gyfle gwych i fod yn rhan o Gwmni Buddiannau Cymunedol cyffrous ac arloesol sydd wedi’i leoli yn unig Barc Cenedlaethol arfordirol y DU.

Dewch â’ch syniadau a’ch arloesiadau gyda chi, helpwch i gyflawni canlyniadau sydd wedi ennill gwobrau, a gwnewch newid gwirioneddol i gymdeithas leol ac ehangach. Gyda buddion yn cynnwys gofal iechyd, pensiwn hynod gystadleuol, polisi gweithio hyblyg ac ethos busnes blaengar, newydd, rydym yn ymfalchïo mewn bod yn gyflogwr Chwarae Teg deniadol.

Dyddiad Cau Ceisiadau: Dydd Llun 11eg Gorffennaf 12 canol dydd

Dyddiad Dechrau: Cyn Gynted â Phosibl

Gweithio gartref ar hyn o bryd.


Find out more & apply