Engineer / Peiriannydd

Sustrans

Cardiff / Home working
£28,499 pa (plus £1,412 pa retention allowance)

Paid • Full Time • Permanent

Sectors: sustainable transport

Closing date: Sunday, 10th July 2022  


Note: The deadline for this role has been extended.

Engineer, Wales (SUS3726)

£29,911 per annum (Inclusive of a recruitment and retention allowance of £1,412 pa)

Up to 37.5 hours per week (part time, compressed hours and flexible working available, pro rata’d salary for part time hours)

Hybrid, anywhere in or close to Wales

About the Role

We now have a number of unique opportunities for talented Engineers to join our team working with local communities to design and deliver outstanding cycling and walking infrastructure.

We have an exciting ambition to ensure all people live in a city where our streets and public spaces serve everyone. Cities and Towns where everyone can live and travel safely and healthily, and where nobody is excluded.

By providing best-practice street design from conception to delivery, you’ll help us in our vision to allow everyone to travel in ways that benefit their health and wellbeing; creating healthier, happier cities that are accessible to all.

What our staff have to say:

“I like the fact that we get the opportunity to work on more than just the design aspects - you get the chance to be involved with project management, communities and stakeholders, and overseeing construction too. A lot of our projects are small so you really can see the progression from start to finish, and the difference that our schemes make to the communities where they are located. Finally, engineering at Sustrans is engineering without compromise - I know that without exception, every project I work on will have at its heart the aim to improve places and spaces for everyone.” - Katrina Adams, Sustrans Engineer,

We have an office hub in Cardiff. Ideally we’d like you to be within a sensible commutable distance of this, but we’re also hybrid working so nowhere within the region is too remote or too far. 

About You

We are looking for a talented designer who is passionate about infrastructure design, someone who would like the freedom to express themselves creatively. 

If you want to enhance your existing skills and develop new ones – we will support your professional development towards incorporated or chartered status.

So, if this sounds like you, apply today and help us create healthier places and happier lives for everyone.

We are committed to ensuring our team represents the diverse range of communities we work with across the region. As such, we particularly encourage and welcome applications from people from all parts of the community, particularly from under-represented groups. As an organisation, Sustrans is committed to reducing inequality, valuing diversity and enabling inclusion.

What we offer

In return we can offer ongoing working from home (or a nearby Sustrans office when it’s safe to do so) and a truly flexible, supportive and rewarding working environment. 

Wellbeing

 • 26 days’ leave per annum plus bank holidays for full-time working.
 • Ability to buy an extra week of annual leave (pro-rata for part-time staff)
 • Staff volunteer days
 • 24/7 free, impartial and confidential support service
 • We are members of the Green Commute Initiative and Cycle Scheme who both offer cycle to work schemes

Financial

 • Membership fees to professionally recognised bodies
 • Group Personal Pension scheme with a 4% or 5% of basic salary contribution being matched by Sustrans
 • Bike, computer and season ticket loans
 • Discount benefits

Family Friendly

 • Enhanced maternity and paternity pay
 • Flexible Working practices (full time hours are 37.5 per week, Monday - Friday)

Additional information

 • Closing date for the receipt of completed applications is 11:59pm, 10 July 2022
 • Interviews will take place via MS Teams during the week commencing 18 July 2022
 • To apply, please write a covering letter speaking to your suitability for the role and an up to date CV.

 More details of our vacancies can be found at http://www.sustrans.org.uk/about-us/vacancies.

About Sustrans

Sustrans is the charity making it easier for people to walk and cycle. We connect people and places, create liveable neighbourhoods, transform the school run and deliver a happier, healthier commute. 

Our vision and mission have never been more relevant. Across the UK, governments are pledging investment and action on walking and cycling. 

We are working together to make a real difference - creating places where everyone can live and travel happily and healthily, and where nobody is excluded.

Our work wouldn’t be possible without the commitment and dedication of our colleagues.

We are proud of our employee net promoter score, being in the top 20% of all employers across all sectors in the UK, due to our energised, friendly and motivated workforce.

Join Sustrans today and help us get things done, together!


Peiriannydd, Cymru (SUS3726)

£29,911 y flwyddyn (Yn cynnwys lwfans recriwtio a chadw o £1,412 y flwyddyn)

Hyd at 37.5 awr yr wythnos (rhan-amser, oriau cywasgedig a gweithio hyblyg ar gael, pro rata ar gyfer oriau rhan-amser)

Hybrid, gydag opsiwn o weithio yn ein Canolfan yng Nghaerdydd 

Gwybodaeth am y swydd 

Mae gennym ni nifer o gyfleoedd unigryw i Beirianwyr talentog ymuno â’n tîm sy’n gweithio gyda chymunedau lleol i ddylunio a darparu seilwaith beicio a cherdded rhagorol.

Mae gennym uchelgais gyffrous o sicrhau bod pawb yn byw mewn dinas lle mae ein strydoedd a’n mannau cyhoeddus yn gwasanaethu pawb. Dinasoedd a Threfi lle gall pawb fyw a theithio’n ddiogel ac yn iach, a lle nad oes neb yn cael ei eithrio.

Drwy ddarparu dyluniad stryd sy’n dilyn arferion gorau o’r dechrau i’r diwedd, byddwch yn ein helpu i gyflawni ein gweledigaeth o ganiatáu i bawb deithio mewn ffyrdd sydd o fudd i’w hiechyd a’u llesiant; gan greu dinasoedd iachach a hapusach sy’n hygyrch i bawb.

Dyma sydd gan ein staff i’w ddweud:

“Rwy’n hoffi’r ffaith ein bod yn cael y cyfle i weithio ar fwy na dim ond yr agweddau dylunio – rydych chi’n cael cyfle i gyfrannu at reoli prosiectau, cymunedau a rhanddeiliaid, a goruchwylio’r gwaith adeiladu hefyd. Mae llawer o’n prosiectau’n fach, felly gallwch weld y cynnydd o’r dechrau i’r diwedd, a’r gwahaniaeth y mae ein cynlluniau’n ei wneud i’r cymunedau lle maen nhw wedi’u lleoli. Yn olaf, mae peirianneg yn Sustrans yn beirianneg heb gyfaddawdu – rydw i’n gwybod, yn ddieithriad, y bydd pob prosiect rydw i’n gweithio arno yn ganolog i’r nod o wella llefydd a mannau i bawb.” - Katrina Adams, Peiriannydd Sustrans 

Mae gennym swyddfa yng Nghaerdydd. Yn ddelfrydol, hoffem i chi fod o fewn pellter cymudo synhwyrol iddi, ond rydyn ni hefyd yn hybrid, felly nid oes unrhyw le yn y rhanbarth yn rhy bell nac anghysbell. 

Amdanoch Chi

Rydyn ni’n chwilio am ddylunydd dawnus sy’n frwd dros ddylunio seilwaith, rhywun a fyddai’n hoffi cael y rhyddid i fynegi ei hun yn greadigol. 

Os ydych chi eisiau gwella eich sgiliau presennol a datblygu rhai newydd – byddwn yn cefnogi eich datblygiad proffesiynol tuag at statws corfforedig neu siartredig.

Felly, os yw hyn yn swnio fel chi, gwnewch gais heddiw a’n helpu i greu llefydd iachach a bywydau hapusach i bawb.

Rydyn ni wedi ymrwymo i sicrhau bod ein tîm yn cynrychioli’r amrywiaeth eang o gymunedau rydyn ni’n gweithio gyda nhw ar hyd a lled y rhanbarth. Oherwydd hynny, rydyn ni’n annog ac yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob rhan o’r gymuned, yn enwedig gan grwpiau sy’n cael eu tangynrychioli. Fel sefydliad, mae Sustrans wedi ymrwymo i leihau anghydraddoldeb, gwerthfawrogi amrywiaeth a galluogi cynhwysiant.

Yr hyn rydyn ni’n ei gynnig

Yn gyfnewid am hynny, gallwn gynnig gweithio o adref yn barhaus (neu o swyddfa Sustrans gyfagos pan fydd yn ddiogel gwneud hynny) ac amgylchedd gweithio sy’n wirioneddol hyblyg, cefnogol a gwerth chweil. 

Llesiant

 • 26 diwrnod o wyliau y flwyddyn yn ogystal â gwyliau banc os ydych chi’n gweithio’n llawn amser.
 • Y gallu i brynu wythnos ychwanegol o wyliau blynyddol (pro rata ar gyfer staff rhan-amser)
 • Diwrnodau gwirfoddoli i staff
 • Gwasanaeth cymorth diduedd a chyfrinachol yn rhad ac am ddim 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos
 • Rydyn ni’n aelodau o’r Green Commute Initiative a'r Cycle Scheme sy’n cynnig cynlluniau beicio i’r gwaith

Ariannol

 • Ffioedd aelodaeth i gyrff sy’n cael eu cydnabod yn broffesiynol
 • Cynllun Pensiwn Personol Grŵp gyda chyfraniad cyflog sylfaenol o 4% neu 5% a chyfraniad cyfatebol gan Sustrans
 • Benthyciadau ar gyfer beiciau, cyfrifiaduron a thocynnau tymor
 • Buddion o ran gostyngiadau

Ystyriol o Deuluoedd

 • Tâl mamolaeth a thadolaeth uwch
 • Arferion Gweithio’n Hyblyg (yr oriau llawn amser ydy 37.5 yr wythnos, dydd Llun - Gwener)

Gwybodaeth ychwanegol

 • Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflenni cais wedi’u llenwi yw 11:59pm, 03 Gorffennaf 2022
 • Cynhelir cyfweliadau drwy MS Teams ar 13 Gorffennaf 2022 neu oddeutu’r dyddiad hwn
 • I wneud cais, ysgrifennwch lythyr eglurhaol yn dweud a ydych chi’n addas ar gyfer y rôl a CV cyfredol.

 Mae rhagor o fanylion am ein swyddi gwag ar gael yn http://www.sustrans.org.uk/about-us/vacancies

Gwybodaeth am Sustrans

Sustrans yw’r elusen sy’n ei gwneud yn haws i bobl gerdded a beicio. Rydyn ni’n cysylltu pobl a llefydd, yn creu cymdogaethau bywiog, yn trawsnewid y daith i’r ysgol ac yn creu cymudwyr hapusach ac iachach. 

Mae ein gweledigaeth a’n cenhadaeth yn fwy perthnasol nag erioed. Ledled y DU, mae llywodraethau’n addo buddsoddi a gweithredu ar gerdded a beicio. 

Rydyn ni’n gweithio gyda’n gilydd i wneud gwahaniaeth go iawn – creu llefydd lle gall pawb fyw a theithio’n hapus ac yn iach, a lle nad oes neb yn cael ei eithrio.

Ni fyddai ein gwaith yn bosibl heb ymroddiad ac ymrwymiad ein cydweithwyr.

Rydyn ni’n falch o’n sgôr hyrwyddwr net gweithwyr, sef bod ymhlith yr 20% uchaf o’r holl gyflogwyr ar draws pob sector yn y DU, oherwydd ein gweithlu egnïol, cyfeillgar a llawn cymhelliant.

Ymunwch â Sustrans heddiw i’n helpu i wneud pethau gyda’n gilydd!


Find out more & apply