Programme Manager, Happier Lives / Rheolwr Rhaglen, Bywydau Hapusach

Sustrans

Hybrid working with travel to Cardiff
£32,475 pa pro rata

Paid • Full or Part Time • Permanent

www.sustrans.org.uk

Sectors: sustainable transport

Closing date: Sunday, 22nd May 2022   5 days left


Programme Manager, Happier Lives

(Wales)
£32,475 per annum (pro rata for part time hours)
(Ref: SUS3642)
Up to 37.5 hours per week – working hours can be discussed to suit individual circumstances
Base: hybrid with reasonable travelling to Cardiff

About the role

We have an exciting opportunity for someone within our Happier Lives team to lead and develop activities including our volunteer programme, healthy workplaces programme and E-Move programme with an annual turnover of just over £300,000.

You will provide leadership and support to the Head of Happier Lives whilst managing a small team, associated budgets and the strategic development our behaviour change projects in Wales.

You will develop our behaviour change activities to ensure equality, diversity and inclusion priorities are central to our programmes.

You will work in partnership with local authorities, community organisations, health boards and Not-for-Profit organisations to boost the reach of our programmes, benefitting people in communities across Wales.

You will work closely with Sustrans’ Research and Monitoring Unit to ensure the impact of our work can be robustly evidenced & celebrated.

About you

You will have programme development and management experience, working on multiple projects, ensuring delivery to time and budget.

You will have experience of managing, motivating and developing dispersed delivery teams.

You will have demonstrable ability to build successful relationships with people from different backgrounds, with experience of delivering inclusion within community development or behaviour change activities.

So, if you are also a confident advocate for the benefits of walking & cycling and understand the role both have to play in making better places to live & work, this could be the job for you - apply today!

What we offer

In return we can offer ongoing working from home and a truly flexible, supportive, and rewarding working environment.

Wellbeing

 • 26 days’ leave per annum plus bank holidays for full-time working
 • Ability to buy an extra week of annual leave (pro-rata for part-time staff)
 • Staff volunteer days
 • 24/7 free, impartial, and confidential support service
 • We are members of the Green Commute Initiative and Cycle Scheme who both offer cycle to work schemes

Financial

 • Group Personal Pension scheme with a 4% or 5% of basic salary contribution being matched by Sustrans
 • Bike, computer, and season ticket loans
 • Discount benefits

Family Friendly

 • Enhanced maternity and paternity pay
 • Flexible Working practices (full time hours are 37.5 per week, Monday - Friday)

Additional information

 • Closing date for the receipt of completed applications is 23:59 22 May 2022
 • Interviews will take place via MS Teams during the week commencing 30 May 2022

To apply, please complete our online application form. More details of our vacancies can be found on our website.

About Sustrans

Sustrans is the charity making it easier for people to walk and cycle. We connect people and places, create liveable neighbourhoods, transform the school run and deliver a happier, healthier commute.

Our vision and mission have never been more relevant. Across the UK, governments are pledging investment and action on walking and cycling.

We are working together to make a real difference - creating places where everyone can live and travel happily and healthily, and where nobody is excluded.

Our work wouldn’t be possible without the commitment and dedication of our colleagues.

We are proud of our employee net promoter score, being in the top 20% of all employers across all sectors in the UK, due to our energised, friendly and motivated workforce.

Join Sustrans today and help us get things done, together!


Rheolwr Rhaglen, Bywydau Hapusach

(Cymru)
£32,475 y flwyddyn (pro rata ar gyfer oriau rhan amser)
(Cyf: SUS3642)
Hyd at 37.5 awr yr wythnos – gellir trafod oriau gweithio i weddu amgylchiadau'r unigolyn
Lleoliad: hybrid, o fewn pellter teithio rhesymol o Gaerdydd

Ynglŷn â’r swydd

Mae gennym gyfle cyffrous i rywun yn ein tîm Bywydau Hapusach arwain ar a datblygu gweithgareddau yn cynnwys ein rhaglen gwirfoddoli, ein rhaglen gweithleoedd iach, a’n rhaglen E-Symud sydd â throsiant blynyddol o ychydig mwy na £300,000.

Byddwch yn cynnig arweinyddiaeth a chefnogaeth i Bennaeth Bywydau Hapusach, gan reoli tîm bychan, cyllidebau cysylltiedig a datblygiad strategol ein prosiectau newid ymddygiad yng Nghymru.

Byddwch yn datblygu ein gweithgareddau newid ymddygiad i sicrhau bod blaenoriaethau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn rhan greiddiol o’n rhaglenni.

Byddwch yn gweithio mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol, mudiadau cymunedol, byrddau iechyd a sefydliadau dielw i hybu cyrhaeddiad ein rhaglenni, er budd pobl mewn cymunedau ledled Cymru.

Byddwch yn gweithio’n agos gydag Uned Ymchwil a Monitro Sustrans i sicrhau bod effaith ein gwaith yn gallu cael ei ddathlu a’i dystiolaethu’n gadarn.

Amdanoch chi

Bydd gennych brofiad o ddatblygu a rheoli rhaglenni, gweithio ar nifer o brosiectau, gan sicrhau eu cyflawni ar amser ac o fewn cyllideb.

Bydd gennych brofiad o reoli, ysgogi a datblygu timau darparu ar wasgar.

Bydd gennych brofiad dangosadwy o feithrin perthynas lwyddiannus gyda phobl o wahanol gefndiroedd, a phrofiad o gynnal gwaith cynhwysiant o fewn gweithgareddau datblygu cymunedol neu newid ymddygiad.

Felly, os ydych chi hefyd yn eiriolwr hyderus dros fuddion cerdded a beicio a’ch bod yn deall y rhan y mae’r ffyrdd hyn o deithio yn ei chwarae mewn creu lleoedd gwell i fyw a gweithio ynddynt, efallai mai hon yw’r swydd i chi – ymgeisiwch heddiw!

Yr hyn rydym yn ei gynnig

Yn gyfnewid, gallwn gynnig gweithio o gartref yn barhaus ac amgylchedd gwaith gwirioneddol hyblyg, cefnogol a gwobrwyol.

Llesiant

 • 26 diwrnod o wyliau blynyddol a gwyliau banc ar gyfer gweithwyr llawn-amser
 • Gallu prynu wythnos ychwanegol o wyliau blynyddol (pro-rata i staff rhan-amser)
 • Diwrnodau gwirfoddoli staff
 • Gwasanaeth cefnogaeth ddiduedd a chyfrinachol am ddim 24/7
 • Rydym yn aelodau o’r fenter Cymudo Gwyrdd a'r Cynllun Beicio, sydd ill dau yn cynnig cynlluniau beicio i’r gwaith

Ariannol

 • Cynllun Pensiwn Personol Grŵp gyda chyfraniad cyfatebol o 4% neu 5% o’r gyflog sylfaenol yn cael ei wneud gan Sustrans
 • Benthyciadau beic, cyfrifiadur a thocynnau tymor
 • Buddion ar ffurf disgowntiau

Cyfeillgar i deuluoedd

 • Tâl mamolaeth a thadolaeth uwch na’r isafswm
 • Arferion gweithio hyblyg (oriau llawn-amser yw 37.5 yr wythnos, Llun i Gwener)

Gwybodaeth ychwanegol

 • Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau wedi eu cwblhau yw 23:59, 22ain Mai 2022.
 • Cynhelir cyfweliadau drwy MS Teams yn ystod wythnos y 30ain o Fai 2022.

Er mwyn ymgeisio, cwblhewch ein ffurflen gais ar-lein. Am fwy o wybodaeth am ein swyddi, ewch i http://www.sustrans.org.uk/about-us/vacancies.

Ynglŷn â Sustrans

Sustrans yw'r elusen sy'n ein gwneud hi'n haws i bobl gerdded a beicio. Rydym yn cysylltu pobl a lleoedd, yn creu cymunedau byw, yn trawsnewid y daith i’r ysgol ac yn cyflawni taith hapusach, iachach i’r gwaith.

Ni fu ein gweledigaeth a’n cenhadaeth erioed mor berthnasol. Ledled y DU, mae llywodraethau yn addunedu buddsoddi a gweithredu ar gerdded a beicio.

Rydym yn gweithio gyda’n gilydd i sicrhau gwir wahaniaeth – yn creu lleoedd lle gall pawb fyw a theithio yn hapus ac iachus, lle cynhwysir pawb.

Ni fyddai ein gwaith yn bosibl heb ymrwymiad ac ymroddiad ein cydweithwyr.

Rydym yn falch o’n sgôr hyrwyddwr net cyflogwr a ninnau ymhlith 20% o’r holl gyflogwyr ledled pob sector yn y DU, yn sgil ein gweithlu llawn egni, cyfeillgar a llawn cymhelliant.

Ymunwch a Sustrans heddiw a’n helpu i gyflawni pethau gyda’n gilydd!


Find out more & apply