Senior Evaluation Officer, Research & Monitoring Unit / Uwch Swyddog Gwerthuso, Uned Ymchwil a Monitro

Sustrans

Cardiff
£27,528 pa

Paid • Full Time • Permanent

Reference: SUS3067

Sectors: sustainable transport

Closing date: Monday, 18th January 2021   1 day left


Senior Evaluation Officer, Research & Monitoring Unit (SUS3067)

£27,528 per annum

37.5 hours per week – open to flexible working

Location – Cardiff

Initial homeworking may be expected due to office closures as a result of COVID-19

About the Role

At Sustrans we are proud of our commitment to creating happier places and healthier lives for everyone. Our Research and Monitoring Unit plays an important part in supporting our vision by providing evidence on sustainable and active travel that ultimately influences and shapes policy, practice and behaviour across the UK.

We now have a fantastic opportunity to help us make a difference by joining our team as a Senior Evaluation Officer. Enjoying a diverse workload, your role will see you supervising the delivery of a wide range of high profile monitoring, evaluation, analysis and research projects whilst providing support and direction to members of your team as a line manager.

About You

We are looking for excellent communicators and creative thinkers with the ability to manage and motivate people, getting the best out of others. You will use your exceptional analytical skills and draw on your previous experience of both project management and a wide range of qualitative and quantitative research methods to apply them to real world projects. So, if you have a track record of scoping, designing, budgeting and reporting on research and evaluation projects, this could be the role for you.

Apply today by following the instructions for our online application process. More information about our vacancies can be found on our website www.sustrans.org.uk/about-us/vacancies

Interviews

Closing date for the receipt of completed applications is 9am on 18 January 2021.  Interviews will take place via MS teams on 27, 28 or 29 January.

Equality, Diversity and Inclusion

Sustrans is committed to reducing inequality, valuing diversity and enabling inclusion.

We welcome applications from people from all parts of the community, particularly where we are under-represented. Currently, this includes people who identify as having a disability, and those from Black, Asian and minority ethnic groups.

 

Uwch Swyddog Gwerthuso, Uned Ymchwil a Monitro (SUS3067)

£27,528 y flwyddyn

37.5 awr yr wythnos – agored i weithio’n hyblyg

Lleoliad – Caerdydd

Gellid disgwyl ichi weithio o gartref yn y lle cyntaf oherwydd bod swyddfeydd ar gau o ganlyniad i COVID-19

Ynghylch y Rôl

Rydyn ni yn Sustrans yn falch o’n hymrwymiad i greu lleoedd hapusach a bywydau iachach i bawb. Mae ein Huned Ymchwil a Monitro’n chwarae rhan bwysig yn y gwaith o gefnogi ein gweledigaeth trwy ddarparu tystiolaeth am deithio cynaliadwy a llesol sydd yn y pen draw yn dylanwadu ar ac yn llywio polisi, arfer ac ymddygiad ledled y Deyrnas Unedig.

Mae gennym gyfle ardderchog ichi ein helpu ni i wneud gwahaniaeth trwy ymuno â’n tîm fel Uwch Swyddog Gwerthuso. Mae llwyth gwaith amrywiol i’w fwynhau yn y rôl hon, a byddwch yn goruchwylio darpariaeth amrywiaeth eang o brosiectau monitro, gwerthuso, dadansoddi ac ymchwil, ac yn cynnig cefnogaeth a chyfarwyddyd i aelodau eich tîm fel rheolwr llinell.

Amdanoch chi

Rydym yn chwilio am rywun sy’n cyfathrebu’n wych ac yn meddwl yn greadigol, rhywun sy’n meddu ar y gallu i reoli ac ysgogi pobl, a chael y gorau allan o eraill. Byddwch yn defnyddio eich sgiliau dadansoddi rhagorol ac yn defnyddio eich profiad blaenorol o reoli prosiectau ac amrywiaeth eang o ddulliau ymchwil ansoddol a meintiol ac yn eu cymhwyso i brosiectau yn y byd go iawn. Felly, os oes gennych chi hanes da o lunio cwmpas, dylunio, cyllidebu ac adrodd ar brosiectau ymchwil a gwerthuso, efallai mai hon yw’r swydd i chi.

Gwnewch gais heddiw trwy ddilyn y cyfarwyddiadau ar gyfer ein proses ymgeisio ar-lein. Ceir mwy o wybodaeth am ein swyddi gwag ar ein gwefan http://www.sustrans.org.uk/about-us/vacancies

Cyfweliadau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau wedi’u cwblhau yw 9yb 18 Ionawr 2021. Cynhelir cyfweliadau ar MS Teams ar 27, 28 neu 29 Ionawr.

Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Mae Sustrans wedi ymrwymo i leihau anghydraddoldeb, gwerthfawrogi amrywiaeth a galluogi cynhwysiant.

Croesawn geisiadau gan bobl o bob rhan o’r gymuned, yn enwedig rhannau lle mae gennym dangynrychiolaeth. Ar hyn o bryd, mae hyn yn cynnwys pobl sy’n ystyried eu hunain yn anabl a phobl Dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig.


Please mention environmentjob.co.uk when responding to this ad.