Local Nature Partnership Implementation Officer

Brecon Beacons National Park Authority

Brecon, Powys
£26,999 - £28,785 pa, pro rata

Paid • Part Time • Fixed Term Contract

www.beacons-npa.gov.uk

Sectors: conservation & wildlife, ecology

Closing date: Monday, 13th April 2020   6 days left


Job Purpose:

To provide a focus for the development and delivery of Nature Recovery Action Plan work within the Brecon Beacons National Park, coordinating and working with Local Nature Partners to deliver the objectives outlined within the Plan and monitoring and reporting on progress.

Key responsibilities: 

 1. To support the Brecon Beacons National Park Local Nature Partnership and ensure its effective coordination with the overall aim of delivering the Nature Recovery Action Plan; A Future with Nature at its Heart and its underlying objectives.
 2. To develop annual work plans to deliver the above in conjunction with Local Nature Partners and to implement these plans as appropriate.
 3. To raise awareness of nature and its recovery within the Brecon Beacons National Park
 4. To facilitate and support the Local Nature Partnership to undertake nature recovery projects in line with NRAP
 5. To provide secretariat to Local Nature Partnerships Meetings (4/yr)
 6. To work with Local Nature Partners (inc BBNPA colleagues) to develop funding bids on behalf the Local Nature Partnership in support of delivery of the priority actions and objectives identified within the Nature Recovery Action Plan
 7. To develop appropriate indicators and provide consistent and timely reporting on the Nature Recovery Action Plan, including support for the Authority’s Environment (Wales) Act Section 6 Plan reporting.
 8. To participate in the All Wales Local Nature Partnership Officer meetings and to network and share best practice with other partnerships.
 9. To participate in press and social media activity to promote the Nature Recovery Action Plan, its key messages and the Local Nature Partnership as required.
 10. To coordinate an annual programme of nature events/training days (e.g. in conjunction with Wales Nature Week), as resources allow.
 11. To contribute towards the integration of NRAP aims with other key networks and plans (e.g. Area Statements, Well-being Plans, and National Park Management Plan) and to apply the principles of the Sustainable Management of Natural Resources (SMNR) as defined in the Environment (Wales) Act 2016.
 12. To promote the submission of biological records to the Local Environmental Records Centre and utilise its expertise in helping deliver the Nature Recovery Action Plan.
 13. To undertake any other duty, appropriate to the grade and nature of the post, as required by the Chief Executive or Delivery Director.

The post holder is the public face of the Local Nature Partnership. As such they must ensure good relations with many external organisations, partners and stakeholders including volunteers to implement existing and developing projects. The post holder must ensure a positive and proactive image for nature recovery.

 

Pwrpas y Swydd:

Darparu ffocws ar gyfer datblygu a chyflawni gwaith Cynllun Gweithredu Adfer Natur ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, gan gydlynu a gweithio gyda Phartneriaid Natur Lleol i gyflawni'r amcanion a amlinellir yn y Cynllun a monitro ac adrodd ar gynnydd.

Cyfrifoldebau allweddol: 

 1. Cefnogi Partneriaeth Natur Leol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a sicrhau ei bod yn cael ei chydlynu'n effeithiol gyda'r nod cyffredinol o gyflawni'r Cynllun Gweithredu Adfer Natur; Dyfodol gyda Natur yn Ganolog Iddi a'i amcanion sylfaenol.
 2. Datblygu cynlluniau gwaith blynyddol i gyflawni'r uchod ar y cyd â Phartneriaid Natur Lleol a gweithredu'r cynlluniau hyn fel sy'n briodol.
 3. Codi ymwybyddiaeth o natur a'i adferiad ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
 4. Hwyluso a chefnogi'r Bartneriaeth Natur Leol i ymgymryd â phrosiectau adfer natur yn unol â’r Cynllun Gweithredu Adfer Natur.
 5. Darparu ysgrifenyddiaeth i Gyfarfodydd Partneriaethau Natur Lleol (4/y flwyddyn)
 6. Gweithio gyda Phartneriaid Natur Lleol (gan gynnwys cydweithwyr Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog) i ddatblygu ceisiadau am gyllid ar ran y Bartneriaeth Natur Leol i gefnogi cyflawni'r camau gweithredu a'r amcanion â blaenoriaeth a nodwyd yn y Cynllun Gweithredu Adfer Natur.
 7. Datblygu dangosyddion priodol a darparu adroddiadau cyson ac amserol ar y Cynllun Gweithredu Adfer Natur, gan gynnwys cefnogaeth i adroddiadau Cynllun Adran 6 Deddf yr Amgylchedd (Cymru).
 8. Cymryd rhan yng nghyfarfodydd Swyddogion Partneriaeth Natur Lleol Cymru a rhwydweithio a rhannu arfer gorau â phartneriaethau eraill.
 9. Cymryd rhan yng ngweithgareddau yn y wasg a’r cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo'r Cynllun Gweithredu Adfer Natur, ei negeseuon allweddol a'r Bartneriaeth Natur Leol yn ôl yr angen.
 10. Cydlynu rhaglen flynyddol o ddigwyddiadau natur/diwrnodau hyfforddi (e.e. ar y cyd ag Wythnos Natur Cymru), fel y mae adnoddau'n caniatáu.
 11. Cyfrannu tuag at integreiddio nodau’r Cynllun Gweithredu Adfer Natur â rhwydweithiau a chynlluniau allweddol eraill (ee Datganiadau Ardal, Cynlluniau Llesiant, a Chynllun Rheoli Parciau Cenedlaethol) a chymhwyso egwyddorion Rheolaeth Gynaliadwy ar Adnoddau Naturiol (SMNR) fel y'u diffinnir yn Neddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016.
 12. Hyrwyddo cyflwyno cofnodion biolegol i'r Ganolfan Cofnodion Amgylcheddol Lleol a defnyddio arbenigedd y ganolfan wrth helpu i gyflawni'r Cynllun Gweithredu Adfer Natur.
 13. Cyflawni unrhyw ddyletswydd arall, sy'n briodol i radd a natur y swydd, fel sy'n ofynnol gan y Prif Weithredwr neu'r Cyfarwyddwr Cyflenwi.

Deiliad y swydd yw wyneb cyhoeddus y Bartneriaeth Natur Leol. O'r herwydd, rhaid iddynt sicrhau perthynas dda â llawer o sefydliadau allanol, partneriaid a rhanddeiliaid gan gynnwys gwirfoddolwyr i weithredu prosiectau sy'n bodoli eisoes ac sy'n datblygu. Rhaid i ddeiliad y swydd sicrhau delwedd gadarnhaol a rhagweithiol ar gyfer adfer natur.


For full details please see attachments below. For an application form please visit our website.


Please mention environmentjob.co.uk when responding to this ad.