Assistant Countryside Ranger

Denbighshire County Council

Clwydian Range and Dee Valley AONB
£17,711 - £18,065 pa

Paid • Full Time • Fixed Term Contract

Sectors: conservation & wildlife

Closing date: Monday, 27th January 2020   2 days left


Assistant Countryside Ranger

Reference: HECS00051W3SJE
Location: Loggerheads Country Park, Clwydian Range and Dee Valley AONB
Salary: Grade 2 - £17,711 - £18,065
Hours: 37 hours per week
Fixed Term until 12th February 2021

An excellent training opportunity has arisen for those who are currently studying, or recently qualified, and looking to begin a career in countryside management to gain experience in landscape and conservation management across the Clwydian Range and Dee Valley AONB.

 The post requires the applicant to have completed a period of study in Countryside Management or a related discipline.

If you would like to discuss any aspect of the post, please call Rachel Jones on 01824 71 2747.

If you are interested in this vacancy, please apply on-line via the website www.denbighshire.gov.uk. For alternative methods of applying please contact Customer Services on 01824 706101.

Closing Date: 27th January 2020

Denbighshire County Council is committed to Equal Opportunities and its Welsh Language Standards. We welcome applications in the Welsh Language and application forms received in the Welsh Language will not be treated less favourably than an application form submitted in English.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ceidwadwr Cynorthwyol Cefn Gwlad

Cyfeirnod y swydd: HECS00051W3SJE
Lleoliad: Parc Gwledig Loggerheads, Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy AHNE
Cyflog: Grâdd 2 - £17,711 - £18,065
Oriau: 37 awr yr wythnos
Cyfnod Penodol tan 12fed o Chwefror 2021

Mae Cyfle hyfforddi rhagorol wedi codi ar gyfer y rhai sydd ar hyn o bryd yn astudio, neu wedi cymhwyso'n ddiweddar, ac yn edrych i ddechrau gyrfa, mewn rheolaeth cefn gwlad i ennill profiad mewn tirwedd a rheoli cadwraeth ar draws Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy AHNE.

Mae'r swydd yn gofyn i'r ymgeisydd fod wedi cwblhau cyfnod o astudio mewn Rheolaeth Cefn Gwlad neu ddisgyblaeth gysylltiedig.

Os hoffech drafod unrhyw agwedd o’r swydd, ffoniwch Rachel Jones ar 01824 712747.

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd wag hon, gwnewch gais ar-lein trwy ein gwefan www.sirddinbych.gov.uk Am ddulliau eraill o wneud cais, cysylltwch â’r Adran Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01824 706100.

Dyddiad Cau: 27ain o Ionawr 2020

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ymroddedig i Gyfle Cyfartal a’i Safonau Iaith Gymraeg. Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg. Sylwch na fydd unrhyw ffurflenni cais a dderbynnir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na ffurflenni cais a gyflwynwyd yn Saesneg.


Please mention environmentjob.co.uk when responding to this ad.