Senior Evaluation Officer, Research & Monitoring Unit

Sustrans

Cardiff
£27,255 pa

Paid • Full Time • Permanent

Reference: SUS2772

Sectors: sustainable transport

Closing date: Monday, 3rd February 2020  


Sustrans, the charity that's making it easier for people to walk and cycle, is seeking to fill the following key vacancy within our Research & Monitoring unit:

Senior Evaluation OfficerResearch & Monitoring Unit (SUS2772)

£27,255 per annum

37.5 hours per week – based in Cardiff

Sustrans Research & Monitoring Unit provides evidence on sustainable and active travel that is transparent and authoritative and which influences and shapes policy, practice and behaviour across the UK. This role will play an important part in developing our understanding of active travel in Wales with responsibilities for evaluating major infrastructure programmes and leading aspects of our work focused on school travel and will include developing and managing a small team as well as overseeing aspects of our wider programme of monitoring, evaluation and appraisal work.

We are seeking creative, passionate and experienced individuals to join our team. If you have a good understanding of best practice in monitoring and evaluation techniques, have demonstrable project management skills and are a great communicator with the ability to present technical information in a clear way this could be the opportunity for you. You will be able to draw on a wide range of research methods and apply them to real world projects, have strong analytical skills, experience of working with partners and clients and know how to get the best out of others both through line management and task supervision. You will also be committed to the promotion of active and sustainable travel.

Closing date for the receipt of completed applications is 9am on Monday 3 February 2020. Interviews will take place in Cardiff during week commencing Monday 10 February 2020.

Sustrans is committed to reducing inequality, valuing diversity and enabling inclusion. We welcome applications from people with the appropriate skills from all parts of the community.

Apply online at 

https://candidate.sustrans.org...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mae Sustrans, yr elusen sy’n ei gwneud yn haws i bobl gerdded a beicio, am lenwi’r swydd allweddol hon yn ein huned Ymchwil a Monitro:

Uwch Swyddog GwerthusoUned Ymchwil a Monitro (SUS2772)

£27,255 y flwyddyn

37.5 awr yr wythnos – wedi’i lleoli yng Nghaerdydd

Mae Uned Ymchwil a Monitro Sustrans yn darparu tystiolaeth ar deithio cynaliadwy a llesol sydd yn dryloyw ac yn awdurdodol ac sy’n dylanwadu ar ac yn llywio polisi, arfer ac ymddygiad ledled y Deyrnas Unedig. Bydd y rôl hon yn chwarae rhan bwysig mewn datblygu ein dealltwriaeth o deithio llesol yng Nghymru gyda chyfrifoldeb dros werthuso rhaglenni isadeiledd mawr ac yn arwain ar agweddau o’n gwaith sy’n canolbwyntio ar deithio i’r ysgol. Bydd yn cynnwys datblygu a rheoli tîm bach yn ogystal â goruchwylio agweddau o’n rhaglen ehangach o waith monitro, gwerthuso ac arfarnu.

Rydym yn chwilio am unigolyn creadigol, angerddol a phrofiadol i ymuno â’n tîm. Os oes gennych ddealltwriaeth dda o arfer gorau mewn technegau monitro a gwerthuso, ynghyd â sgiliau rheoli prosiect amlwg, a’ch bod yn gyfathrebwr effeithiol gyda’r gallu i gyflwyno gwybodaeth dechnegol mewn ffordd eglur, yna gallai hwn fod yn gyfle delfrydol i chi. Byddwch yn gallu defnyddio ystod eang o ddulliau ymchwil a’u cymhwyso i brosiectau go iawn, bydd gennych sgiliau dadansoddi cadarn, profiad o weithio gyda phartneriaid a chleientiaid a byddwch yn gwybod sut i gael y gorau gan eraill trwy reolaeth llinell a goruchwylio tasgau. Rydych hefyd yn ymroddedig i hyrwyddo teithio llesol a chynaliadwy.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau wedi’u cwblhau yw 9yb ddydd Dydd Llun 3 Chwefror 2020. Cynhelir cyfweliadau yng Nghaerdydd wythnos yn dechrau Dydd Llun 10 Chwefror 2020.

Mae Sustrans wedi ymrwymo i leihau anghydraddoldeb, gwerthfawrogi amrywiaeth a galluogi cynhwysiant. Croesawn geisiadau gan bobl sydd â’r sgiliau perthnasol o bob rhan o’r gymuned.

Gwnewch gais ar-lein yn 

https://candidate.sustrans.org...


Please mention environmentjob.co.uk when responding to this ad.