Officer 2, Environment Team x3

Natural Resources Wales

Bangor, Cardiff or Aberystwyth
£30,120 rising to £33,383 over four years

Paid • Full Time • Fixed Term Contract

Sectors: conservation & wildlife, water & hydrology

Closing date: Sunday, 15th December 2019  


Officer 2, Environment Team

 • Location: Bangor, Cardiff or Aberystwyth.
 • Grade & Salary: 5 £30,120 rising to 33,383 over four years
 • Post number: 202099,202100,202104
 • Type of contract: 3-year fixed term contract
 • Work pattern: 37 hours, full time.
 • Closing date: 15 December 2019

Benefits: Civil Service pension, 28 days annual leave, rising to 33 days over 5 years, flexible working options, occupational health including counselling and advisory services and eye care, childcare vouchers and salary sacrifice schemes.

Role Purpose

Sustainable Management of Natural Resources (SMNR) – our Organisations’ purpose - lies at the heart of everything we do. Everyone in NRW has a role to play in achieving SMNR and within that NRW’s role in ensuring ecosystems resilience underpins wider wellbeing in Wales.

The post holder will play a defined role to achieve sustainable management of natural resources SMNR through the delivery of the multi-functional team remit at place. Post holders will contribute specific technical expertise to the team in at least one of the following areas of work;

Environment Management work including incident management, regulation and compliance linked to Water Resources, Land or Water Quality. Implementation of regulatory and supporting partnership solutions and projects that deliver environmental outcomes on the ground, including Water Framework Directive.

Protected Sites Management. Direct regulation through assenting and consenting of activities, and securing effective pro-active management through advice, guidance and developing management agreements and partnerships.

Delivering either NRWs Biodiversity or Fisheries remit, strategy and priorities through provision of internal advice to other teams, functions or Directorates, as well as direct or partnership delivery of projects and mitigation schemes that protect or improve the environment.

Qualifications and Skills

 • A good working knowledge of environment management, agriculture, fisheries, conservation or biodiversity, with focused experience in one of these distinct areas of the team remit.
 • An understanding of how these multi-functional teams can contribute to the sustainable management of natural resources,
 • Ensure continuing professional and personal development, expertise and competence through formal and informal learning and certification.
 • Strong and effective self-management and organisational skills.
 • The ability to influence, negotiate and gain cooperation of others. Experience of dealing successfully with difficult people / situations is important. The ability to use specialised IT systems, such as GIS or NRW customised applications.
 • Able to work well as part of a team.
 • Hold a current full UK valid licence to drive NRW fleet vehicles (cars and vans)

For more information, please visit our website.

Swyddog 2, Tîm yr Amgylchedd

 • Lleoliad: Bangor, Caerdydd ac Aberystwyth.
 • Gradd & Chyflog: 5 £30,120 yn codi I £33,383 drost pedwar blwyddyn
 • Rhif y swydd: 202099,202100,202104
 • Math o gontract: Cyfnod penodol am 3 blwyddyn
 • Patrwm gwaith: llawn amser, 37 awr
 • Dyddiad Cau: 15 Rhagfyr 2019

Buddion: Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod dros 5 mlynedd, opsiynau gweithio hyblyg, iechyd galwedigaethol gan gynnwys gwasanaethau cwnsela a chynghori a gofal llygaid, gofal plant di-dreth a chynlluniau aberthu cyflog.

Diben Y Swydd

Mae diben ein sefydliad, sef rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy, yn ganolog i bopeth a wnawn. Mae gan bawb yn Cyfoeth Naturiol Cymru rôl i'w chwarae wrth reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy ac, o fewn hynny, rôl Cyfoeth Naturiol Cymru o sicrhau bod cydnerthedd ecosystemau yn sail i lesiant ehangach yng Nghymru.

Bydd deiliad y swydd yn chwarae rôl ddiffiniedig i reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy trwy gyflawni cylch gwaith y tîm amlswyddogaethol yn y lle. Bydd deiliad y swydd yn cyfrannu arbenigedd technegol penodol i'r tîm yn o leiaf un o'r meysydd gwaith canlynol:

Gwaith rheoli’r amgylchedd, gan gynnwys rheoli digwyddiadau, rheoleiddio a chydymffurfiaeth sy’n gysylltiedig ag adnoddau dŵr, ansawdd tir neu ddŵr. Gweithredu datrysiadau partneriaeth rheoliadol a chefnogol a phrosiectau sy'n darparu canlyniadau amgylcheddol ar y ddaear, gan gynnwys y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr.

Rheoli safleoedd gwarchodedig. Rheoleiddio uniongyrchol trwy gydsynio a chaniatáu gweithgareddau, a sicrhau dull rheoli rhagweithiol effeithiol trwy gyngor, arweiniad a datblygu cytundebau rheoli a phartneriaethau.

Cyflawni naill ai cylch gwaith, strategaeth a blaenoriaethau bioamrywiaeth neu bysgodfeydd Cyfoeth Naturiol Cymru trwy ddarparu cyngor mewnol i dimau, swyddogaethau neu gyfarwyddiaethau eraill, yn ogystal â darparu'n uniongyrchol neu mewn partneriaeth brosiectau a chynlluniau lliniaru sy'n gwarchod neu wella'r amgylchedd.

Cymwysterau a Sgiliau

 • Gwybodaeth ddigonol dda am reoli’r amgylchedd, amaethyddiaeth, pysgodfeydd, cadwraeth neu fioamrywiaeth, gyda phrofiad penodedig yn un o'r meysydd penodol hyn o gylch gwaith y tîm.
 • Dealltwriaeth o sut y gall y timau amlswyddogaethol hyn gyfrannu at reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy.
 • Sicrhau datblygiad proffesiynol a phersonol parhaus, arbenigedd a chymhwysedd trwy ddysgu ffurfiol ac anffurfiol ac ardystio.
 • Sgiliau hunanreoli a threfnu cadarn ac effeithiol.
 • Y gallu i ddylanwadu, trafod a chydweithio gydag eraill. Mae meddu ar brofiad o ymdrin yn llwyddiannus â phobl/sefyllfaoedd anodd yn bwysig.
 • Y gallu i ddefnyddio systemau TG arbenigol, megis Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol neu gymwysiadau Cyfoeth Naturiol Cymru wedi'u haddasu.
 • Y gallu i weithio’n dda fel rhan o dîm.
 • Meddu ar drwydded yrru lawn sy'n gyfredol a dilys yn y DU i yrru cerbydau fflyd Cyfoeth Naturiol Cymru (ceir a faniau).

Am fwy o wybodaeth ewch ar ein wefan


Please mention environmentjob.co.uk when responding to this ad.