Landscape Solutions – North East Wales Project Officer

Denbighshire County Council

Loggerheads, Denbighshire
£26,317 - £28,785 pa

Paid • Full Time • Fixed Term Contract

www.denbighshire.gov.uk

Reference: HECS00050W3VRE

Sectors: conservation & wildlife

Closing date: Thursday, 14th November 2019   2 days left


Landscape Solutions – North East Wales Project Officer
Job reference: HECS00050W3VRE
Location: Loggerheads Country Park
Salary: Grade 7 - 26,317 – 28,785
Hours: 37 hours per week
Fixed Term until December 2021
External

Join the Clwydian Range and Dee Valley Area of Outstanding Natural Beauty team, based at Loggerheads Country Park, to develop and deliver the Landscape Solutions Project for North East Wales.

This project is grant funded by Welsh Government and the European Union through the Sustainable Management Scheme. It aims to introduce conservation grazing on identified sites across the partnership area, including designated SAC’s, SSSI’s and non-designated wildlife sites that form a network of land with a high nature conservation value which require grazing if they are to be restored and enhanced.

We are looking to appoint an enthusiastic individual to lead the Project and work with the Natural Resources Grazing Coordinator to deliver the project objectives with the ability to enthuse and engage with the farming and local community, volunteers and the wider public.

Candidates who wish to be considered for a secondment opportunity for this role must gain permission from their manager prior to applying.

If you would like to discuss any aspect of the post, please contact Rachel Jones or David Shiel on 01824 71 2747, Rachel.jones@denbighshire.gov.uk.

If you are interested in this vacancy, please apply on-line via the website www.denbighshire.gov.uk. For alternative methods of applying please contact Customer Services on 01824 706101.

Candidates must complete our application form to be considered. We regret that we are unable to reply to all applications. If you have not received a reply within three weeks of the closing date, you must assume that you have not been short listed for interview.

Closing Date: 14 November 2019

Denbighshire County Council is committed to Equal Opportunities and its Welsh Language Standards. We welcome applications in the Welsh Language and application forms received in the Welsh Language will not be treated less favourably than an application form submitted in English.

 

Datrysiadau Tirlun – Swyddog Prosiect Gogledd Ddwyrain Cymru
Cyfeirnod y swydd: HECS00050W3VRE
Lleoliad: Parc Gwledig Loggerheads
Cyflog: Gradd 7 - 26,317 – 28,785
Oriau: 37 awr yr wythnos
Cyfnod Penodol tan Rhagfyr 2021
Swydd Allanol

Ymunwch â thîm Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, sydd wedi’i leoli ym Mharc Gwledig Loggerheads, i ddatblygu a darparu Prosiect Datrysiadau Tirlun ar gyfer Gogledd Ddwyrain Cymru.

Ariennir y prosiect hwn drwy grant gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd drwy’r Cynllun Rheoli Cynaliadwy. Nod y prosiect yw cyflwyno pori er lles cadwraeth ar safleoedd a nodwyd ar draws ardal y bartneriaeth, gan gynnwys Ardaloedd Cadwraeth Arbennig dynodedig, SODdGA a safleoedd bywyd gwyllt heb eu dynodi sy’n ffurfio rhwydwaith o dir gyda natur uchel o werth cadwraeth sydd angen eu pori os ydynt i gael eu hadfer a’u gwella.

Rydym yn dymuno penodi unigolyn brwdfrydig i arwain y Prosiect a gweithio gyda’r Cydlynydd Pori Adnoddau Naturiol i gyflawni amcanion y prosiect gyda’r gallu i ymgysylltu â’r gymuned ffermio a’r gymuned leol, gwirfoddolwyr a’r cyhoedd yn gyffredinol.

Dylai ymgeiswyr sy’n dymuno cael eu hystyried ar gyfer secondiad gael caniatâd eu Rheolwr cyn ymgeisio am y swydd.

Os hoffech chi drafod unrhyw agwedd ar y swydd, ffoniwch Rachel Jones neu David Shiel ar 01824 71 2747, Rachel.jones@denbighshire.gov.uk.

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd wag hon, gwnewch gais ar-lein trwy ein gwefan www.sirddinbych.gov.uk. Am ddulliau eraill o wneud cais, cysylltwch â’r Adran Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01824 706100.

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau ein ffurflen gais i gael ei ystyried. Mae’n ddrwg gennym nad ydym yn gallu ateb pob cais. Os nad ydych wedi derbyn ateb o fewn tair wythnos i’r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol nad ydych wedi cyrraedd y rhestr fer am gyfweliad.

Dyddiad Cau: 14 Tachwedd 2019

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ymroddedig i Gyfle Cyfartal a’i Safonau Iaith Gymraeg. Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg. Sylwch na fydd unrhyw ffurflenni cais a dderbynnir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na ffurflenni cais a gyflwynwyd yn Saesneg.

Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig: Ewrop yn Buddsoddi mewn Ardaloedd Gwledig

The European Agricultural Fund for Rural Development: Europe Investing in Rural Areas


Please mention environmentjob.co.uk when responding to this ad.