Senior Project Officer, Network Development, Wales

Sustrans

Cardiff
£27,255 pa

Paid • Full Time • Fixed Term Contract

Reference: SUS2764

Sectors: sustainable transport

Closing date: Tuesday, 15th October 2019   1 day leftSenior Project Officer, Network Development, Wales

(Ref SUS2764)

£27, 255 per annum

37.5 hours per week – contract to 30 September 2020 initially, with possible extension - based in Cardiff

This exciting role is to develop, manage and implement selected network development programmes in South Wales. This will involve coordinating and managing existing activities, developing new opportunities & projects, including applications for additional funding, and working in close partnership with local authorities and Sustrans staff.

Educated to degree level or equivalent, you will have experience in the successful development and implementation of transport projects/programmes, and partnership working with statutory and community/volunteer groups. You will have excellent organisation and scheduling skills, the ability to build relationships with funders, project partners, supporters and the general public. Your written and verbal communications skills will be strong including presentation skills, you will have a high level of IT literacy and knowledge of a broad range of environmental and/or sustainable transport issues. You will also be committed to the promotion of sustainable transport.

To see the full job description and details of how to apply please visit our website https://www.sustrans.org.uk/job-vacancies/. If you have any questions email jobs@sustrans.org.uk or ring 0117 915 0325. Please quote reference number. Closing date for the receipt of completed applications is 9am on Tuesday 15 October 2019. Interviews will take place in Cardiff on Friday 25 October 2019.

Sustrans is committed to reducing inequality, valuing diversity and enabling inclusion. We welcome applications from people with the appropriate skills from all parts of the community.

Apply online at 

https://candidate.sustrans.org...

Uwch Swyddog Prosiect, Datblygu Rhwydwaith, Cymru

(Cyf SUS2764)

£27, 255 y flwyddyn

37.5 awr yr wythnos – cytundeb hyd 30 Medi 2020 yn y lle cyntaf, gydag estyniad posibl – wedi’i leoli yng Nghaerdydd

Diben y rôl gyffrous hon yw datblygu, rheoli a gweithredu ar raglenni datblygu rhwydwaith dethol yn Ne Cymru. Bydd hyn yn cynnwys cydlynu a rheoli gweithgareddau presennol, datblygu cyfleoedd a phrosiectau newydd, yn cynnwys ceisiadau ar gyfer cyllid ychwanegol, a gweithio mewn partneriaeth agos ag awdurdodau lleol a staff Sustrans.

Gydag addysg i lefel gradd neu gyfatebol, bydd gennych brofiad o ddatblygu a gweithredu’n llwyddiannus ar brosiectau/rhaglenni trafnidiaeth, a gweithio mewn partneriaeth â’r grwpiau statudol a chymunedol/gwirfoddol. Bydd gennych sgiliau trefnu ac amserlennu rhagorol, ynghyd â’r gallu i feithrin perthynas gyda chyllidwyr, partneriaid prosiect, cefnogwyr a’r cyhoedd. Bydd gennych sgiliau cyfathrebu cadarn, yn cynnwys sgiliau cyflwyno, byddwch yn hyfedr wrth ddefnyddio TG ac yn meddu ar ymwybyddiaeth eang am faterion amgylcheddol a/neu drafnidiaeth gynaliadwy. Byddwch hefyd yn ymroddedig i hyrwyddo trafnidiaeth gynaliadwy.

Ceir disgrifiad swydd llawn ynghyd â manylion am ymgeisio ar ein gwefan https://www.sustrans.org.uk/job-vacancies/. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch ebost at jobs@sustrans.org.uk neu ffoniwch 0117 915 0325. Dyfynnwch y rhif cyfeirnod, os gwelwch yn dda. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau wedi’u cwblhau yw 9yb ddydd Mawrth 15 Hydref 2019. Cynhelir cyfweliadau yng Nghaerdydd ddydd Gwener 25 Hydref 2019.

Mae Sustrans wedi ymrwymo i leihau anghydraddoldeb, gwerthfawrogi amrywiaeth a

galluogi cynhwysiant. Croesawn geisiadau gan bobl sydd â’r sgiliau perthnasol o bob rhan o’r gymuned.

Apply online at 

https://candidate.sustrans.org...


Please mention environmentjob.co.uk when responding to this ad.