Plas Newydd Development Manager

Denbighshire County Council

Loggerheads, Denbighshire
£28,785 - £31,371 pa

Paid • Full Time • Permanent

www.denbighshire.gov.uk

Reference: HECS00049W3PRE

Sectors: conservation & wildlife, sustainability

Closing date: Thursday, 26th September 2019  


Plas Newydd Development Manager
Job reference: HECS00049W3PRE
Location: Loggerheads Country Park
Salary: Grade 8 £28,785 - £31,371(subject to evaluation)
Hours: 37 per week
Permanent - External Vacancy

The AONB Service are looking for a suitably qualified person to manage the unique site at Plas Newydd in Llangollen which includes the House and museum, Historic Park and Gardens, and busy Tea rooms. The postholder will over-see the day to day running of the site and develop its potential as a key heritage destination in the Dee Valley in line with the AONBs ambitions for Sustainable Tourism. The post will also work with the wider AONB team to develop and promote wider initiatives in the AONB and Dee Valley.

If you are interested in this vacancy, please apply on-line via the website www.denbighshire.gov.uk For alternative methods of applying please contact Customer Services on 01824 706101 or email hrdirect@denbighshire.gov.uk

Closing Date: 26th September 2019

Denbighshire County Council is committed to Equal Opportunities and its Welsh Language Standards. We welcome applications in the Welsh Language and application forms received in the Welsh Language will not be treated less favourably than an application form submitted in English.

 

Rheolwr Datblygu Plas Newydd
Cyfeirnod y swydd: HECS00049W3PRE
Lleoliad: Parc Gwledig Loggerheads
Cyflog: Gradd 8 £28,785 - £31,371 (yn amodol ar werthusiad)
Oriau: 37 y wythnos
Parhaol - Swydd Allanol

Mae’r Gwasanaeth AHNE yn chwilio am unigolyn gyda chymwysterau priodol i reoli eu safle unigryw ym Mhlas Newydd yn Llangollen sy’n cynnwys y Tŷ a’r amgueddfa, Parc a Gerddi Hanesyddol ac ystafelloedd Te prysur. Bydd deiliad y swydd yn goruchwylio gweithrediad y safle o ddydd i ddydd ac yn datblygu ei botensial fel cyrchfan dreftadaeth allweddol yn Nyffryn Dyfrdwy yn unol â dyheadau’r AHNE ar gyfer Twristiaeth Gynaliadwy. Bydd y swydd hefyd yn gweithio gyda thîm ehangach yr AHNE i ddatblygu a hyrwyddo cynlluniau ehangach yn yr AHNE a Dyffryn Dyfrdwy.

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd wag hon, gwnewch gais ar-lein trwy ein gwefan www.sirddinbych.gov.uk Am ddulliau eraill o wneud cais, cysylltwch â’r Adran Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01824 706100.

Dyddiad Cau: 26ain o Fedi 2019

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ymroddedig i Gyfle Cyfartal a’i Safonau Iaith Gymraeg. Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg. Sylwch na fydd unrhyw ffurflenni cais a dderbynnir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na ffurflenni cais a gyflwynwyd yn Saesneg.


Please mention environmentjob.co.uk when responding to this ad.