County Tree Officer

Denbighshire County Council

Loggerheads Country Park, Mold
£28,785 - £31,371 pa

Paid • Full Time • Permanent

www.denbighshire.gov.uk

Sectors: conservation & wildlife

Closing date: Thursday, 19th September 2019   3 days left


County Tree Officer

Job reference: HECS00047W3SEE

Location: Loggerheads Country Park

Salary: Grade 8 £28,785- £31,371 per annum

Hours: 37 per week, Permanent, External vacancy

Are you passionate about trees? We are looking for a committed and driven individual to take a lead to protect and promote Denbighshire’s tree and woodland asset.

An expert in arboriculture, with experience in the strategic management, inspection and development of tree stock, you will provide advice and guidance to the Local Authority in all aspects of its tree and woodland ownership.

We are looking for a good communicator, with excellent interpersonal skills, an individual with the passion to improve the tree asset across our County, the skill to balance environmental needs with safety requirements and awareness to successfully embed the importance and value of trees to stakeholders and residents.

This is a good opportunity to develop the strategic direction of Denbighshire’s tree management regimes, design processes for tree management and protection across the Council and raise the profile of this valuable asset.

The environment is a corporate priority in Denbighshire and this post will contribute to improving and promoting trees across the County as part of that priority.

If you would like to discuss any aspect of the post, please call Huw Rees, Countryside and Heritage Services Manager, on 01824 712742 or 07785 513500.

Appointment subject to satisfactory references.

If you are interested in this vacancy, please apply on-line via the website www.denbighshire.gov.uk. For alternative methods of applying please contact Customer Services on 01824 706101.

Candidates must complete our application form to be considered. We regret that we are unable to reply to all applications. If you have not received a reply within three weeks of the closing date, you must assume that you have not been short listed for interview.

Closing Date: 19th September 2019
Interview date: 8th October 2019

Denbighshire County Council is committed to Equal Opportunities and its Welsh Language Standards. We welcome applications in the Welsh Language and application forms received in the Welsh Language will not be treated less favourably than an application form submitted in English.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Swyddog Coed y Sir

Cyfeirnod y swydd: HECS00047W3SEE

Lleoliad: Parc Gwledig Loggerheads

Cyflog: Gradd 8 £28,785 - £31,371 y flwyddyn

Oriau: 37 y wythnos, Parhaol, Swydd Allanol

A ydych yn angerddol am goed? Rydym yn chwilio am unigolyn llawn cymhelliant ac ymrwymiad i gymryd cyfrifoldeb arweiniol am ddiogelu a hyrwyddo coed a choetir yn Sir Ddinbych.

Byddwch yn arbenigwr mewn coedyddiaeth, yn meddu ar brofiad o reolaeth strategol, adolygu a datblygu stoc goed, byddwch yn darparu cyngor a chyfarwyddyd i’r Awdurdod Lleol ym mhob agwedd o'i berchnogaeth coed a choetir.

Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â sgiliau cyfathrebu da, sgiliau rhyngbersonol ardderchog, ac angerdd am wella coed ar draws ein Sir, y gallu i gydbwyso anghenion amgylcheddol gyda gofynion diogelwch ac ymwybyddiaeth i sefydlu pwysigrwydd a gwerth coed i fudd-ddeiliaid a thrigolion yn llwyddiannus.

Dyma gyfle gwych i ddatblygu cyfeiriad strategol trefniadau rheoli coed a dylunio prosesau ar gyfer rheoli a diogelu coed ar draws y Cyngor a chodi ymwybyddiaeth am yr ased gwerthfawr hwn yn Sir Ddinbych.

Mae’r amgylchedd yn flaenoriaeth gorfforaethol yn Sir Ddinbych a bydd y swydd hon yn cyfrannu at wella a hyrwyddo coed ar draws y Sir fel rhan o’r flaenoriaeth honno.

Os hoffech chi drafod unrhyw agwedd ar y swydd, ffoniwch Huw Rees, Rheolwr Gwasanaethau Cefn Gwlad a Threftadaeth ar0 1824 712742 neu 07785 513500.

Mae’r penodiad yn amodol ar dderbyn geirda boddhaol.

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd wag hon, gwnewch gais ar-lein trwy ein gwefan www.sirddinbych.gov.uk Am ddulliau eraill o wneud cais, cysylltwch â’r Adran Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01824 706100.

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau ein ffurflen gais i gael ei ystyried. Mae’n ddrwg gennym nad ydym yn gallu ateb pob cais. Os nad ydych wedi derbyn ateb o fewn tair wythnos i’r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol nad ydych wedi cyrraedd y rhestr fer am gyfweliad.

Dyddiad Cau: 19 Medi 2019

Dyddiad Cyfweliad: 8 Hydref 2019

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ymroddedig i Gyfle Cyfartal a’i Safonau Iaith Gymraeg. Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg. Sylwch na fydd unrhyw ffurflenni cais a dderbynnir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na ffurflenni cais a gyflwynwyd yn Saesneg.Please mention environmentjob.co.uk when responding to this ad.