Community Woodland Development Officers x2

Llais y Goedwig

North East Wales and South Wales
£27,000 pa pro rata

Paid • Part Time • Fixed Term Contract

llaisygoedwig.org.uk maria.wilding@llaisygoedwig.org.uk +447981138620 Maria Wilding

Reference: CWDO

Sectors: conservation & wildlife

Closing date: Friday, 20th September 2019   3 days left


Llais y Goedwig – Development Officers

We are looking for enthusiastic people to join the Llais y Goedwig team delivering the WG funded project ‘Voice of the Woodlands’

The Enabling Natural Resources and Wellbeing Grant (ENRaW) from Welsh Government will help Llais y Goedwig develop and expand support for community woodlands in Wales up to 2022.

The funding will enable Llais y Goedwig to continue working in communities across Wales with dedicated support for woodland groups as well as existing and new partners in the third and public sectors. The project will focus on developing stronger relationships with Public Bodies responsible for decision making at national and local levels and will ensure that community management of woodlands is a realistic option with Public Body partners. By providing advocacy at policy level and co-designed support at a regional and local level ‘Voice of the Woodlands’ will improve confidence within Public Bodies - enabling more communities to manage their local woods.

Development Officers x 2 – North East and South Wales

Salary: £27,000 per annum pro rata

Location: North East Wales and South Wales

Duration: This is a fixed term contract until end March 2022

Hours: 22.5 hours per week (3days per week or 0.6FTE based on 7.5 hr standard working day) usually Monday to Friday. Occasional evening and weekend work may be required.

For further information or to discuss the roles contact maria.wilding@llaisygoedwig.org.uk or ring 07981138620

Download job descriptions and supporting information here

To apply please send an up to date CV with a covering letter to admin@llaisygoedwig.org.uk detailing how your skills and experience make you the best person for this post. Please include two references.

Closing date is 20th September - Interviews will be held during the first week of October 

_______________________________________________________________________________________________________

Llais y Goedwig – Swyddogion Datblygu

Rydym yn chwilio am bersonau brwdfrydig i ymuno â thîm Llais y Goedwig a fydd yn cyflwyno prosiect ‘Llais y Coetiroedd 'a ariennir gan Lywodraeth Cymru

Bydd Grant Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant (ENRaW) Llywodraeth Cymru yn helpu Llais y Goedwig i ddatblygu ac ehangu cymorth i goetiroedd cymunedol Cymru hyd at 2022.

Bydd yr arian yn helpu Llais y Goedwig i barhau'r gwaith pwysig mewn cymunedau ledled Cymru, gan gynnig cefnogaeth ymroddedig i grwpiau coetiroedd yn ogystal â chefnogaeth draws bartner. Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar ddatblygu cysylltiadau cryfach â Chyrff Cyhoeddus sy'n gyfrifol am wneud penderfyniadau ar lefel genedlaethol a lleol, ac yn sicrhau bod rheoli coetiroedd yn gymunedol yn opsiwn realistig i bartneriaid Cyrff Cyhoeddus. Drwy gynnig eiriolaeth ar lefel bolisi, a chymorth wedi ei gyd-gynllunio ar lefel leol a rhanbarthol, bydd 'Llais y Goedwig' yn gwella hyder o fewn Cyrff Cyhoeddus - yn galluogi mwy o gymunedau i reoli eu coetir lleol.

Swyddogion Datblygu x 2 – Gogledd Dwyrain a De Cymru

Cyflog: £27,000 y flwyddyn pro rata a delir yn fisol fel ôl-daliad

Lleoliad: Hyblyg, gyda chyswllt rheolaidd â phrif swyddfa Llais y Goedwig ym Machynlleth a theithio yno'n rheolaidd

Hyd: Mae hon yn swydd cyfnod penodol o fis Hydref 2019 hyd at fis Mawrth 2022

Oriau: 22.5 awr yr wythnos (3 diwrnod yr wythnos neu 0.6 cyfwerth â llawn amser ar sail diwrnod gwaith safonol o 7.5 awr), fel rheol dydd Llun i Gwener. Mae gweithio gyda'r nos ac ar benwythnosau yn ofynnol ar brydiau.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â maria.wilding@llaisygoedwig.org.uk neu 07981138620

cliciwch yma am swydd ddisgrifiadau a gwybodaeth - http://llaisygoedwig.org.uk/10043/

I wneud cais, anfonwch CV diweddar ynghyd â llythyr eglurhaol a chyfeiriadau i admin@llaisygoedwig.org.uk yn nodi sut gall eich sgiliau a'ch profiad sicrhau mai chi yw'r unigolyn gorau ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad Cau 20fed Medi


Please mention environmentjob.co.uk when responding to this ad.