Project Officer

Wales Wild Land Foundation CIO

Aberystwyth
£20,125 - £25,992 pa

Paid • Full Time • Fixed Term Contract

cambrianwildwood.org post@coetiranian.org 01970210352 Deiniol Jones

Sectors: conservation & wildlife, environmental education

Closing date: Monday, 23rd September 2019   7 days left


Swyddog Prosiect:

Mae Coetir Anian, neu Cambrian Wildwood, yn brosiect newydd wedi'i leoli ar safle 350 erw rhwng Machynlleth ac Aberystwyth. Nod y brosiect yw adfer cynefinoedd a rhywogaethau ar y safle i sefydlu tirwedd wyllt a naturiol. Rhan bwysig o'r prosiect yw addysg ac ymgysyllu a'r chyhoedd i alluogi ystod eang o bobl i gymryd rhan yn y prosiect.

Bydd y Swyddog Prosiect yn gyfrifol am gynhyrchu deunydd cyhoeddusrwydd am y prosiect, darparu cefnogaeth weinyddol i'r Cyfarwyddwr Prosiect a'r Swyddog Addysg, a chymryd rhan mewn gweithgareddau ar y safle. Mae'r swydd hon yn gofyn am berson deinamig sy'n barod i weithio ar y safle rywfaint o'r amser. Mae ymrwymiad cadarnhaol i adferiad ecolegol ac i'r prosiect yn hanfodol.

Mae hon yn swydd lawn-amser am 2 flynedd. Am fwy o fanylion, cyfeiriwch at y Disgrifiad Swydd a Manyleb Person. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein gwefan www.coetiranian.org

Ymholiadau i post@coetiranian.org

I wneud cais, danfonwch eich curriculum vitae a llythyr eglurhaol sy'n amlinellu'n glir eich addasrwydd am y swydd gan gyfeirio at y Manyleb Person i: post@coetiranian.org

Project Officer:

Coetir Anian, or Cambrian Wildwood, is a new project situated at a 350 acre site between Machynlleth and Aberystwyth. The aim is to restore habitats and species on the site to establish a wild, natural landscape. A major part of the project is education and public engagement to inform and enable a wide range of people to participate in the project.

The Project Officer will be responsible for generating publicity material about the project, providing administrative support for the Project Director and Education Officer, and participating in activities on site. This post requires a dynamic individual who is prepared to work on site some of the time. A positive commitment to ecological restoration and to the project is essential.

This is a full-time post for 2 years. For more details please refer to the Job Description & Person Specification. More information is available on our website www.cambrianwildwood.org

Enquiries to post@coetiranian.org

To apply, please forward your curriculum vitae and cover letter that clearly outlines your suitability for the post with reference to the Person Specification to: post@coetiranian.org


Please mention environmentjob.co.uk when responding to this ad.