Civil / Highways Engineer, North & Mid Wales

Sustrans

North Wales
£27,255 pa

Paid • Full Time • Fixed Term Contract

Reference: SUS2700

Sectors: sustainable transport

Closing date: Monday, 29th July 2019  


Sustrans is the charity making it easier for people to walk and cycle. We connect people and places, create liveable neighbourhoods, transform the school run and deliver a happier, healthier commute. Take the next step in your journey by applying to become a member of our team in Wales:

Civil / Highways Engineer, North & Mid Wales (Ref: SUS2700)

£27,255 per annum 

37.5 hours per week – 12 month contract

based in North Wales (Ruthin or other location to be agreed)

Sustrans supports professional development towards incorporated or chartered status through a scheme approved by the Institution of Civil Engineers.

This is a unique and very exciting opportunity to join the team which is designing and delivering outstanding cycling and walking infrastructure as part of Sustrans Design and Engineering programme across the UK, with particular focus on North and Mid Wales projects involving rural and urban cycling and walking infrastructure and street design schemes from conception to delivery, thus creating safer and more attractive conditions for active travel.

Educated to degree level or equivalent, with a relevant qualification in an engineering or architecture discipline, you will have cycling and walking facility and highway engineering design experience, experience of the production of technical drawings and specifications and the development of infrastructure projects. You will have excellent written and verbal communication skills, the ability to build effective working relationships and have knowledge of cycling and walking infrastructure design guidance. You will be IT literate with experience of AutoCAD and other computer aided design software and committed to the promotion of sustainable transport.

Sustrans is committed to reducing inequality, valuing diversity and enabling inclusion. We welcome applications from people with the appropriate skills from all parts of the community.

Apply online at 

https://candidate.sustrans.org...

_____________________________________________________________________________________

Sustrans yw’r elusen sy’n ei gwneud yn haws i bobl gerdded a beicio. Rydym yn cysylltu pobl a lleoedd, yn creu cymunedau bywiog, yn gweddnewid y daith i’r ysgol ac yn galluogi teithiau hapusach a mwy iach i’r gwaith. Cymrwch y cam nesaf ar eich taith trwy ymgeisio i ymuno â’n tîm yng Nghymru.

Peiriannydd Sifil/Priffyrdd, Gogledd a Chanolbarth Cymru

£27,255 y flwyddyn 

(Cyf: SUS2700)

37.5 awr yr wythnos – cytundeb 12 mis

Wedi’i leoli yng Ngogledd Cymru (Rhuthun neu leoliad arall i’w gytuno)

Mae Sustrans yn cefnogi datblygiad proffesiynol tuag at statws corfforedig neu siartredig trwy gynllun sydd wedi’i gymeradwyo gan Sefydliad y Peirianwyr Sifil.

Dyma gyfle unigryw a chyffrous dros ben i ymuno â’r tîm sy’n dylunio ac yn darparu isadeiledd beicio a cherdded rhagorol fel rhan o raglen Dylunio a Pheirianneg Sustrans ledled y Deyrnas Unedig, yn canolbwyntio’n arbennig ar brosiectau yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru sy’n cynnwys isadeiledd beicio a cherdded gwledig a threfol a chynlluniau datblygu strydoedd o’r camau dylunio i’w cyflawni, a thrwy hynny er mwyn creu amodau mwy deniadol a mwy diogel ar gyfer teithio llesol.

Gydag addysg i lefel gradd neu gyfatebol, a chymhwyster perthnasol mewn disgyblaeth peirianneg neu bensaernïaeth, bydd gennych brofiad o ddylunio cyfleusterau beicio a cherdded a dylunio priffyrdd, profiad o greu darluniau a manylebau technegol a datblygiad prosiectau isadeiledd. Bydd gennych sgiliau cyfathrebu rhagorol yn ysgrifenedig ac ar lafar, y gallu i feithrin cysylltiadau gwaith effeithiol a bydd gennych ddealltwriaeth o ganllawiau dylunio isadeiledd beicio a cherdded. Byddwch yn hyfedr gyda TG a bydd gennych brofiad o AutoCAD a meddalwedd arall tebyg ar gyfer dylunio gyda chymorth cyfrifiadur, ac rydych yn ymroddedig i hybu trafnidiaeth gynaliadwy.

Mae Sustrans wedi ymrwymo i leihau anghydraddoldeb, gwerthfawrogi amrywiaeth a galluogi cynhwysiant. Croesawn geisiadau gan bobl sydd â’r sgiliau perthnasol o bob rhan o’r gymuned.

Apply online at 

https://candidate.sustrans.org...


Please mention environmentjob.co.uk when responding to this ad.