Project Officer x3

Keep Wales Tidy

Home based

Paid • Full Time • Permanent

www.keepwalestidy.cymru

Sectors: sustainability, environmental education

Closing date: Tuesday, 23rd July 2019   5 days left


Join us and help Keep Wales Tidy

Keep Wales Tidy reaches into the heart of communities throughout Wales. We are a registered charity with a team of 56 committed and passionate people and we deliver programmes which are specifically tailored to support the people of Wales and improve the quality and sustainability of the environment in which we live and work.

We operate a number of national and international programmes in Wales including Eco-Schools, Blue Flag Coastal Awards, Green Flag for Parks and Green Key for the hospitality and tourism sector.

We currently have the following three Project Officer vacancies:

Newport – working 35 hours per week, this is a permanent homebased role, covering the county of Newport

Rhondda Cynon Taf – working 35 hours per week, this is a permanent homebased role, covering the county of Rhondda Cynon Taf

Flintshire – working 35 hours per week, this is a temporary maternity cover role. Homebased and covering the counties of Flintshire and Wrexham.

The Project Officer will act as the Keep Wales Tidy point of contact for each county. We are looking for enthusiastic and innovative team members, who will engage the local community and facilitate, empower and support volunteers, and other local partners, to undertake a variety of activities to improve Local Environmental Quality (LEQ).

The Officer will work closely with the local authority to deliver the Caru Cymru project. The role will be flexible, with priorities changing depending on current funding sources and national priorities, including the delivery of paid-for service with companies, schools and other partners

These posts are part-funded through the Welsh Government Rural Communities -Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the Welsh Government and the European Union.

If you would like the opportunity to support us in our work please visit www.keepwalestidy.cymru/vacancies for more information on the roles, and where you will find an application pack.

Please indicate on your application form which vacancy you are applying for. Please note we do not accept CVs.

The closing date for all applications is midday 23 July.

Interviews to be held on:

Newport - 31 July

Rhondda Cynon Taf – 30 July

Flintshire – 30 July

Keep Wales Tidy is an Equal Opportunities Employer, accredited by Investors in People. Registered Charity, Charity Number: 1082058.


Ymunwch â ni a helpu i Gadw Cymru’n Daclus

Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn ymestyn i galon cymunedau ar hyd a lled Cymru. Rydym yn elusen gofrestredig gyda thîm o 56 o bobl ymrwymedig ac angerddol ac rydym yn cyflwyno rhaglenni sydd wedi eu teilwra’n benodol i gefnogi pobl Cymru a gwella ansawdd a chynaliadwyedd yr amgylchedd lle’r ydym yn byw ac yn gweithio.

Rydym yn gweithredu nifer o raglenni cenedlaethol a rhyngwladol yng Nghymru yn cynnwys Eco-Sgolion, Gwobrau Arfordirol y Faner Las, y Faner Werdd a Goriad Gwyrdd ar gyfer y sector lletygarwch a thwristiaeth.

Ar hyn o bryd mae gennym tair swydd Swyddog Prosiect:

Casnewydd - yn gweithio 35 awr yr wythnos, mae hon yn rôl barhaol yn y cartref, yn cwmpasu y sir Casnewydd

Rhondda Cynon Taf - yn gweithio 35 awr yr wythnos, mae hon yn rôl barhaol yn y cartref, sy'n cwmpasu sir Rhondda Cynon Taf

Sir y Fflint - yn gweithio 35 awr yr wythnos, mae hon yn rôl dros dro ar gyfer mamolaeth. Yn y cartref ac yn cwmpasu siroedd Fflint a Wrecsam.

Bydd y Swyddog Prosiect yn gweithio fel pwynt cyswllt Cadwch Gymru’n Daclus ar gyfer pob sir. Rydym yn chwilio am aelodau brwdfrydig ac arloesol o’r tîm, fydd yn ymgysylltu â’r gymuned leol ac yn hwyluso, grymuso a chefnogi gwirfoddolwyr a phartneriaid lleol eraill, i gynnal amrywiaeth o weithgareddau i wella Ansawdd yr Amgylchedd Lleol (LEQ).

Bydd y Swyddog yn gweithio’n agos gyda’r awdurdod lleol i gyflwyno prosiect Caru Cymru. Bydd y swydd yn hyblyg, gyda’r blaenoriaethau’n newid yn dibynnu ar y ffynonellau cyllid presennol a’r blaenoriaethau cenedlaethol, yn cynnwys cyflwyno gwasanaethau y telir amdanynt gyda chwmnïau, ysgolion a phartneriaid eraill.

Ariennir y swyddi yma yn rhannol drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020 a gyllidwyd gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd.

Os hoffech gyfle i gefnogi ein gwaith, ewch i www.keepwalestidy.cymru/vacancies am fwy o wybodaeth am y swydd, ac i gael pecyn cais.

Nodwch ar eich ffurflen gais pa swydd wag rydych chi'n gwneud cais amdani. Noder na fyddwn yn derbyn CV.

Y dyddiad cau ar gyfer pob cais yw canol dydd 23 Gorfennaf

Cynhelir cyfweliadau ar:

Casnewydd – 31 Gorfennaf

Rhondda Cynon Taf – 30 Gorfennaf

Sir y Fflint – 30 Gorfennaf

Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal, wedi ei achredu gan Fuddsoddwyr mewn Pobl. Elusen Gofrestredig, Rhif Elusen: 1082058.


Please mention environmentjob.co.uk when responding to this ad.