Landscape Solutions – North East Wales Project Officer

Denbighshire County Council

Mold, Wales
£26,317 - £28,785 pa

Paid • Full Time • Fixed Term Contract

www.denbighshire.gov.uk 01824 706101

Sectors: conservation & wildlife, food, farming & horticulture

Closing date: Tuesday, 4th June 2019  


Landscape Solutions – North East Wales Project Officer

Job reference: HECS00041W3CWE
Location: Loggerheads Country Park
Salary: Grade 7 - £26,317 - £28,785
Hours: 37 hours per week
Fixed Term until December 2021

We are looking to appoint an enthusiastic individual to lead the Project and work with the Natural Resources Grazing Coordinator to deliver the project objectives with the ability to enthuse and engage with the farming and local community, volunteers and the wider public.

If you are interested in this vacancy, please apply on-line via the website www.denbighshire.gov.uk. For alternative methods of applying please contact Customer Services on 01824 706101.

Candidates must complete our application form to be considered. We regret that we are unable to reply to all applications. If you have not received a reply within three weeks of the closing date, you must assume that you have not been short listed for interview.

Closing Date: 4th June 2019

Denbighshire County Council is committed to Equal Opportunities and its Welsh Language Standards. We welcome applications in the Welsh Language and application forms received in the Welsh Language will not be treated less favourably than an application form submitted in English.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datrysiadau Tirlun – Swyddog Prosiect Gogledd Ddwyrain Cymru
Cyfeirnod y swydd: HECS00041W3CWE
Lleoliad: Parc Gwledig Loggerheads
Cyflog: Gradd 7 - £26,317 - £28,785
Oriau: 37 awr yr wythnos
Cyfnod Penodol tan Rhagfyr 2021

Rydym yn dymuno penodi unigolyn brwdfrydig i arwain y Prosiect a gweithio gyda’r Cydlynydd Pori Adnoddau Naturiol i gyflawni amcanion y prosiect gyda’r gallu i ymgysylltu â’r gymuned ffermio a’r gymuned leol, gwirfoddolwyr a’r cyhoedd yn gyffredinol.

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd wag hon, gwnewch gais ar-lein trwy ein gwefan www.sirddinbych.gov.uk. Am ddulliau eraill o wneud cais, cysylltwch â’r Adran Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01824 706100.

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau ein ffurflen gais i gael ei ystyried. Mae’n ddrwg gennym nad ydym yn gallu ateb pob cais. Os nad ydych wedi derbyn ateb o fewn tair wythnos i’r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol nad ydych wedi cyrraedd y rhestr fer am gyfweliad.

Dyddiad Cau: 4ydd Mehefin 2019

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ymroddedig i Gyfle Cyfartal a’i Safonau Iaith Gymraeg. Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg. Sylwch na fydd unrhyw ffurflenni cais a dderbynnir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na ffurflenni cais a gyflwynwyd yn Saesneg.Please mention environmentjob.co.uk when responding to this ad.