Route Auditor x2

Sustrans

Cardiff
£19,540 pa

Paid • Full Time • Fixed Term Contract

Reference: SUS2573

Sectors: sustainable transport

Closing date: Wednesday, 23rd January 2019   2 days left


Route Auditor, South East Wales/Archwiliwr Llwybrau, De Ddwyrain Cymru

Sustrans is the charity making it easier for people to walk and cycle, by connecting people and places, creating liveable neighbourhoods, transforming the school run and delivering a happier, healthier commute. We are seeking to fill the short term vital role of:

Route Auditor, South East Wales (Ref: SUS2573)

£19,540 per annum

2 vacancies - 37.5 hours per week – 3 month contract

Job share considered - office base in Cardiff

This role will be undertaken in outside winter conditions during January to March 2019

This interesting role will undertake important National Cycle Network route audits to include the collection of data and photographing of signs and access barriers in South East Wales, recording the information accurately and sharing via a mobile phone app. The work will be undertaken on the National Cycle Network routes in South East Wales.

Your ability to communicate effectively and produce unsupervised work using technology will be enhanced by your ability to be self-motivated and organised in the way you accurately record information and the efficient manner in which this is shared with others. A good level of health and safety knowledge is required as is a commitment to the aims of Sustrans. You must also be a cyclist with a bicycle you can use for this role and be prepared to work outside in all weather.

Closing date for the receipt of completed applications is 9am on Wednesday 23 January 2019. Interviews will take place in Cardiff on Wednesday 30 January 2019.

Sustrans is committed to reducing inequality, valuing diversity and enabling inclusion. We welcome applications from people with the appropriate skills from all parts of the community.

___________________________________________________________________________

Sustrans yw’r elusen sy’n ei gwneud yn haws i bobl deithio ar droed ac ar feic. Rydym yn cysylltu pobl a lleoedd, yn creu cymunedau bywiog, yn gweddnewid y daith i’r ysgol ac yn galluogi teithiau hapusach a mwy iach i’r gwaith. Rydym am lenwi’r swydd tymor byr allweddol hon: 

Archwiliwr Llwybrau, De Ddwyrain Cymru (Cyf: SUS2573)

£19,540 y flwyddyn

2 swydd – 37.5 awr yr wythnos – cytundeb 3 mis

 lleoliad swyddfa yng Nghaerdydd

Byddem yn ystyried trefniant rhannu swydd

Bydd y rôl hon yn golygu gweithio yn yr awyr agored mewn amgylchiadau gaeafol yn ystod Ionawr – Mawrth 2019

Bydd y swydd ddiddorol hon yn ymgymryd ag archwiliadau pwysig o’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol ac yn cynnwys casglu data a ffotograffau o arwyddion a rhwystrau mynediad yn Ne Ddwyrain Cymru, gan gofnodi’r wybodaeth yn gywir a’i rannu drwy ap ffôn symudol. Ymgymerir â’r gwaith ar lwybrau’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol yn Ne Ddwyrain Cymru.

Bydd eich gallu i gyfathrebu’n effeithiol a gweithio heb oruchwyliaeth gan ddefnyddio technoleg yn cyfannu eich gallu i fod yn hunan-gymhellol a threfnus yn y modd rydych yn cofnodi gwybodaeth yn gywir a’r modd effeithlon y byddwch yn ei rannu ag eraill. Mae angen lefel dda o ymwybyddiaeth iechyd a diogelwch, yn ogystal ag ymroddiad i nodau Sustrans. Rhaid i chi fod yn feiciwr, gyda beic y gallwch ei ddefnyddio ar gyfer y swydd hon a rhaid bod yn fodlon gweithio yn yr awyr agored ym mhob tywydd.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau wedi’u cwblhau yw 9yb dydd Mercher 23 Ionawr 2019. Cynhelir cyfweliadau yng Nghaerdydd ddydd Mercher 30 Ionawr 2019.

Mae Sustrans wedi ymrwymo i leihau anghydraddoldeb, gwerthfawrogi amrywiaeth a

galluogi cynhwysiant. Croesawn geisiadau gan bobl sydd â’r sgiliau perthnasol o bob rhan o’r gymuned. 


Please mention environmentjob.co.uk when responding to this ad.