Place Coordinator

Severn Wye Energy Agency

Llandrindod Wells, Powys
£26,000 - £28,000 pro rata, dependant on experience

Paid • Full Time • Fixed Term Contract

www.severnwye.org.uk recruitment@severnwye.org.uk

Sectors: carbon, climate & energy, sustainability

Closing date: Tuesday, 1st January 2019  


Place Coordinator – Severn Wye Energy Agency Ltd 

Hours: Four year contract, full time, 37 hours per week.

There is the opportunity to work on other Severn Wye Community and Education projects to make this position part time if desired.

We would be happy to discuss flexible working, compressed hours and partial term time only working.

Due to our recent success in securing funding for a new project, we are seeking to appoint a Place Co-ordinator based in Llandrindod Wells. The post holder will work on the Big Lottery Funded project, Llandrindod Wells - Together for Wellbeing.

Candidates should hold a relevant degree and/or have several years’ experience within a community development field. The ideal candidate will be self-motivated and able to work independently. 

This project will require the post holder to coordinate, facilitate, enable and support all stages of co-production from co-design to co-delivery. This project will work with families that are experiencing “in work” poverty and help them develop and implement projects that respond to issues they have identified that could improve their wellbeing. The post holder will be required to manage a grant budget and provide monthly financial and progress reports.

The post holder will work with other established local and regional organisations and networks to prevent duplication and bring in support and expertise. Duties will include working closely with the local schools and a range of residents stakeholders and partners, therefore good communication skills are essential. A willingness to travel to meetings across Wales is required.

The successful candidate will be expected to commence as soon as possible.

A full job description and application form are available from www.severnwye.org.uk or by request recruitment@severnwye.org.uk to discuss this role, the hours and potential working arrangements please call Dave Gittins 07758 382891

In line with our equalities policies, managers selecting candidates for interview do so anonymously, therefore only application forms will be accepted, not CV’s. Candidates may also submit a one page cover letter as long as it is simple to remove details that may indicate age, gender or race.

Applications by: 1st January 2019

Interviews planned for: 10th/11th January 2019 in Llandrindod Wells.

This post is funded by the Big Lottery Fund.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cydgysylltydd Lle – Asiantaeth Ynni Severn Wye Cyf (elusen gofrestredig 1083812)

Lleoliad: Llandrindod

Cyflog: £26,000 - £28,000, yn ddibynnol ar brofiad

Oriau: Cytundeb pedair blynedd, llawn amser, 37 awr yr wythnos

Mae’n bosibl bydd cyfle i weithio ar brosiectau cymunedol neu addysg eraill, sydd yn cael eu rhedeg gan Severn Wye. Fe wnawn hefyd ystyried cesiadau am weithio rhan amser.

Byddwn yn hapus i drafod oriau gwaith hyblyg, oriau cywasgedig neu y posibilrwydd o weithio yn ystod tymhorau ysgol yn unig.

Geiriau Allweddol: Datblygu Cymunedol, Cydgynhyrchu, Rheoli Prosiect, Amgylcheddol,

Cynaliadwyedd, Elusen

Oherwydd inni lwyddo’n ddiweddar i gael nawdd ar gyfer prosiect newydd, rydym am benodi Cydgysylltydd Lle yn Llandrindod. Bydd deiliad y swydd yn gweithio ar brosiect wedi’i ariannu gan y Loteri Fawr, sef Gyda’n Gilydd er Lles - Llandrindod.

Dylai ymgeiswyr fod â gradd berthnasol a/neu sawl blwyddyn o brofiad ym maes datblygu cymunedol. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn hunanysgogol ac yn medru gweithio’n annibynnol. 

Bydd y prosiect yn gofyn i ddeiliad y swydd drefnu, hwyluso, galluogi a chefnogi pob cam o gyd-gynhyrchu, o gydgynllunio i gyd-gyflawni. Bydd y prosiect hwn yn gweithio â theuluoedd sy’n dioddef gan dlodi “mewn-swydd”, ac yn eu helpu i ddatblygu a gweithredu prosiectau sy’n ymateb i faterion y maent wedi’u hadnabod a allent wella eu lles. Bydd gofyn i ddeiliad y swydd reoli cyllideb cymhorthdal a darparu adroddiadau ariannol a chynnydd misol.

Bydd deiliad y swydd yn gweithio â chyrff a rhwydweithiau lleol a rhanbarthol sefydledig eraill i atal dyblygu ac i ddod â chefnogaeth a gwybodaeth arbenigol i mewn. Bydd dyletswyddau’n cynnwys gweithio’n agos â’r ysgolion lleol ac amryw breswylwyr, rhanddeiliaid a phartneriaid, felly rhaid bod yn gyfathrebwr da. Bydd angen teithio i gyfarfodydd ledled Cymru.

Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau cyn gynted ag y bo modd.

Mae swydd-ddisgrifiad llawn a ffurflen gais ar gael o www.severnwye.org.uk neu trwy gais at:

Dave Gittins 07758 382891, recruitment@severnwye.org.uk

Yn unol â’n polisïau cydraddoldebau, mae rheolwyr sy’n dewis ymgeiswyr ar gyfer eu cyfweld yn gwneud hynny’n ddienw, felly ffurflenni cais yn unig a dderbynnir, nid Crynodebau Gyrfaol. Gall ymgeiswyr gyflwyno llythyr eglurhaol un dudalen, ond iddi fod yn hawdd dileu ohono fanylion a allent fynegi oedran, rhywedd neu hil.

Ceisiadau erbyn y 1af o Ionawr, 2019

Bwriedir cyfweld ar y 10fed/11eg o Ionawr, 2019, yn Llandrindod.

Ariennir y swydd hon gan Gronfa’r Loteri Fawr.


Please mention environmentjob.co.uk when responding to this ad.