HLF Project Manager - Flat Holm: A Walk Through Time

Cardiff Council

Cardiff
£32,233 - £36,153 pa

Paid • Full Time • Temporary

Reference: ET50255817

Sectors: conservation & wildlife

Closing date: Monday, 17th December 2018   7 days left


Economic Development
HLF Project Manager – Flat Holm: A Walk Through Time (Temporary)
Ref. ET50255817
Grade 8
£32,233 - £36,153

Cardiff is one of the greenest cities in the United Kingdom and is justifiably proud of its parks and green spaces which make a significant contribution to the economic, social and environmental wellbeing of the City.

An excellent opportunity exists to help shape the future of Cardiff’s very own island, Flat Holm just 5 miles off the coast. The Flat Holm Partnership comprising Cardiff Council and RSPB Cymru supported by the Flat Holm Society, has been granted Heritage Lottery Development Funding of £153k towards a potential £1.3m Heritage and Nature Restoration Project and an enthusiastic and committed individual is required to lead a multi disciplinary team to deliver the development phase of the HLF project Flat Holm: A Walk Through Time and submission for the stage 2 bid.

You will be an effective leader and communicator with excellent organisational skills and be able to demonstrate experience delivering high profile grant funded projects. The ability to develop and manage diverse outcomes in heritage restoration and nature management as well as supporting education and community engagement activities in a challenging environment is essential.

Possession of a project management qualification would be advantageous as would be an appreciation and experience of the heritage and nature conservation sector.

A current, full valid driving licence and use of a vehicle is an essential requirement.

This post is subject to Disclosure and Barring Service Enhanced checks.

This post is temporary, initially for 18 months until the 30th June 2020 with a further 3 year extension subject to successful stage 2 HLF bid.

Internal candidates who wish to apply for this position on a secondment basis must obtain approval prior to application using Form SEC1 (4.C.081). Requests may only be approved by the relevant Chief Officer or senior nominated officer graded no lower than OM2 or in the case of schools based staff the Headteacher / Governing Body.

For an informal discussion regarding the position contact Natalie Taylor, Team Leader, Cardiff Harbour Authority on (029) 2087 7941.

This vacancy is suitable for post share.

We welcome applications in both English and Welsh. Applications received in Welsh will not be treated less favourably than English applications.

As a large public sector organisation, it is important to us that we support the economic wellbeing of our citizens and that our workforce better reflects the communities we serve. Therefore, although not a requirement for application, we welcome and encourage applications from under represented individuals:

  • aged under 25
  • not in employment, education or training
  • from our local communities including in particular those from the Cardiff BAME community
  • able to communicate fluently in Welsh

For further details and to apply, please click here.

 

Datblygu Economaidd
Rheolwr Project CDL - Ynys Echni: Cerdded Drwy Amser (Dros Dro)
Cyf. ET50255817
Gradd 8
£32,233 - £36,153

Caerdydd yw un o’r dinasoedd gwyrddaf yn y Deyrnas Unedig ac mae ganddi reswm da i fod yn falch o’i pharciau a’i mannau gwyrdd sy’n gwneud cyfraniad sylweddol at les economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol y Ddinas. 

Mae cyfle arbennig wedi codi i helpu i lywio dyfodol ynys Caerdydd, Ynys Echni, gwta 5 milltir oddi ar yr arfordir. Mae Partneriaeth Ynys Echni, sy’n cynnwys Cyngor Caerdydd ac RSPB Cymru gyda chefnogaeth Cymdeithas Ynys Echni, wedi ennill Cyllid Datblygu gwerth £153k gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri tuag at Broject Adfer Treftadaeth a Natur gwerth £1.3m, ac rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig ac ymrwymedig i arwain tîm amlddisgyblaethol i gyflawni cam datblygiadol y Project CDL, Ynys Echni: Cerdded Drwy Amser a chwblhau cyflwyniad ar gyfer y cynnig cam 2.

Byddwch yn arweinydd a chyfathrebwr effeithiol ac yn meddu ar sgiliau trefnu rhagorol. Byddwch hefyd yn dangos profiad o gyflawni projectau grant proffil uchel. Mae’r gallu i ddatblygu a rheoli canlyniadau amrywiol yn y meysydd adfer treftadaeth a rheoli natur yn ogystal â chefnogi addysg a gweithgareddau cyswllt cymunedol mewn amgylchedd heriol yn hanfodol.

Byddai cymhwyster rheoli projectau o fantais, ac felly hefyd werthfawrogiad a phrofiad o’r sector treftadaeth a chadwraeth natur.

Mae trwydded yrru gyfredol, lawn a dilys a char i’w ddefnyddio yn hanfodol.

Mae’r swydd hon yn amodol ar wiriadau manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae’r swydd hon yn un dros dro, am 18 mis i ddechrau, tan 30 Mehefin 2020, gydag estyniad 3 blynedd posibl yn amodol ar gynnig CDL cam 2 llwyddiannus. 

Dylai ymgeiswyr mewnol sy’n dymuno gwneud cais am y swydd hon ar secondiad gael caniatâd cyn ymgeisio drwy lenwi ffurflen SEC1 (4.C.081). Rhaid i geisiadau gael eu cymeradwyo gan y Prif Swyddog perthnasol neu uwch swyddog arall a enwebwyd, nad yw ar raddfa is na RhG2, neu gan y Pennaeth / Corff Llywodraethu yn achos staff ysgolion.

Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Natalie Taylor, Arweinydd Tîm, Awdurdod Harbwr Caerdydd ar (029) 2087 7941.

Mae’r swydd hon yn addas i'w rhannu. 

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd ceisiadau Cymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel sefydliad sector cyhoeddus mawr, mae’n bwysig i ni ein bod yn cefnogi lles economaidd ein dinasyddion a bod ein gweithlu yn adlewyrchu’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu’n well. Felly, er nad yw’n ofynnol ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion sydd heb gynrychiolaeth ddigonol: 

  • dan 25 oed
  • nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant 
  • o’n cymunedau lleol, gan gynnwys rhai o gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig Caerdydd yn arbennig 
  • sy’n gallu cyfathrebu yn rhugl yn Gymraeg

Please mention environmentjob.co.uk when responding to this ad.