Head of Communications, WWF Cymru

WWF-UK

Cardiff
c.£37,000 pro rata

Paid • Part Time • Permanent

Sectors: environmental policy & campaigning, conservation & wildlife

Closing date: Thursday, 4th October 2018  


Job Share Working 2.5 – 3 days per week

Head of Communications – Wales – The Role

This is an exciting opportunity to help deliver our new strategy, work with courage, pace and passion to make further biodiversity loss socially, politically and economically unacceptable and ensure that nature starts to show signs of recovery by 2030.

We need to influence political decision-making in Wales to ensure action is taken at home and help the UK maximise its impact on the global stage. You will be jointly responsible for developing and delivering all WWF Cymru’s communications activities to substantially grow support for our mission and inspire positive change amongst government, business and other influencers.

You will also take particular responsibility for developing our team’s work on campaigning, growing public support and building a movement for nature. To achieve this, you will need to develop strong working relationships with external stakeholders.

Your remit will include preparing communications and work plans, budgeting and performance measurement. You will maintain high awareness with key audiences, ensuring we communicate effectively with them in both Welsh and English, across a range of platforms, in a clear, consistent and credible manner.

Head of Communications Wales – Requirements

You must have significant experience in campaigning, communications or marketing as well as sound knowledge of the institutions, political structures, culture, media, stakeholders and environment in Wales.

You will have a proven track record of developing and implementing public campaigns to raise awareness and achieve defined advocacy goals. Experience of developing and delivering creative approaches for engaging, mobilising and influencing key audiences is also vital.

You will be a creative thinker who takes a positive approach to problem solving, with strong project management skills and the ability to manage multiple stakeholder relationships.

An effective communicator, with excellent interpersonal skills, you will also have experience of managing staff

The ability to communicate in both Welsh and English would be an advantage.

Who are we?

WWF believes in a future where people and nature thrive.

Best known as the world’s leading conservation body, we’ve seen first-hand how wildlife, the environment and human activity are all interlinked.

That’s why our passion for safeguarding the natural world has to be backed up by other environmental action – tackling the global threat of climate change (through our big global campaigns like Earth Hour) and helping people to change the way they live to ease pressure on natural resources.

WWF is at the heart of global activities in all these areas. We have teams of highly skilled professionals working with governments, businesses and communities here in the UK and around the world.

Head of Communications – Wales - How to Apply

If you have the skills to help build a movement in defence of nature, please visit our website via the link, complete the online registration and submit a copy of your up to date CV with cover letter highlighting why you are interested in and believe yourself suitable for the role.

At WWF-UK we are committed to creating an inclusive working environment, where diversity is valued and there is equality of opportunity. We therefore welcome applications from all sections of the community and we offer a range of benefits to encourage a work life balance.

Rhannu Swydd 2.5 – 3 diwrnod yr wythnos

Pennaeth Cyfathrebu – Cymru – Y Swydd

Dyma gyfle cyffrous i helpu i gyflawni ein strategaeth newydd, gweithio gyda dewrder, bwrlwm a thanbeidrwydd i’w gwneud yn annerbyniol yn gymdeithasol, yn wleidyddol ac yn economaidd colli rhagor o fioamrywiaeth a sicrhau bod natur yn dangos arwyddion adferiad erbyn 2030.

Mae angen inni ddylanwadu ar y ffordd y gwneir penderfyniadau gwleidyddol yng Nghymru er mwyn sicrhau gweithredu gartref a helpu’r Deyrnas Unedig i greu’r effaith fwyaf posibl ar y llwyfan byd-eang. Byddwch yn gyd-gyfrifol am ddatblygu a chyflawni holl weithgareddau cyfathrebu WWF Cymru er mwyn cynyddu cefnogaeth i’n cenhadaeth yn sylweddol ac ysbrydoli newid cadarnhaol ymysg llywodraethau, busnesau a dylanwadwyr eraill.

Byddwch hefyd yn cymryd cyfrifoldeb penodol am ddatblygu gwaith ein tîm o ran ymgyrchu, cynyddu cefnogaeth y cyhoedd a meithrin mudiad dros natur. Er mwyn gwneud hyn, bydd angen ichi feithrin perthnasoedd gwaith cryf gyda rhanddeiliaid allanol.

Bydd eich cylch gwaith yn cynnwys paratoi cyfathrebiadau a chynlluniau gwaith, cyllidebu a mesur perfformiad. Byddwch yn ymwybodol iawn o gynulleidfaoedd allweddol, gan sicrhau ein bod yn cyfathrebu â nhw yn effeithiol yn Gymraeg ac yn Saesneg, ar draws amrywiaeth o blatfformau, mewn modd clir, cyson a chredadwy.

Pennaeth Cyfathrebu – Gofynion

Bydd yn rhaid ichi feddu ar brofiad sylweddol ym meysydd cyfathrebu, ymgyrchu neu farchnata yn ogystal â gwybodaeth gadarn am y sefydliadau, y strwythurau gwleidyddol, y diwylliant, y cyfryngau, rhanddeiliaid a’r amgylchedd yng Nghymru.

Bydd gennych hanes o lwyddo wrth ddatblygu a gweithredu ymgyrchoedd cyhoeddus i godi ymwybyddiaeth o faterion penodol a chyflawni nodau dadleuaeth diffiniedig. Mae profiad o ddatblygu a chyflawni dulliau creadigol o ymgysylltu â chynulleidfaoedd allweddol, eu hysgogi a dylanwadu arnynt hefyd yn hanfodol.

Byddwch yn meddwl yn greadigol a bydd gennych ymagwedd gadarnhaol at ddatrys problemau, sgiliau cadarn o ran rheoli prosiectau a’r gallu i reoli perthnasoedd gyda nifer o randdeiliaid.

Byddwch yn cyfathrebu’n hyderus ac yn meddu ar sgiliau rhyngbersonol rhagorol, a bydd gennych hefyd brofiad o reoli staff.

Byddai’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg ac yn Saesneg o fantais.

Pwy ydym ni?

Mae WWF yn credu mewn dyfodol lle mae pobl a natur yn ffynnu.

Rydyn ni’n fwyaf adnabyddus fel corff cadwraethol mwyaf blaenllaw’r byd, ac wedi gweld yn uniongyrchol sut mae bywyd gwyllt, yr amgylchedd a gweithgarwch pobl i gyd wedi’u cydgysylltu.

Dyna pam mae’n rhaid i’n tanbeidrwydd dros ddiogelu byd natur gael ei gefnogi gan gamau gweithredu eraill dros yr amgylchedd – mynd i’r afael â bygythiad byd-eang y newid yn yr hinsawdd (trwy ein hymgyrchoedd byd-eang mawr fel Awr Ddaear) a helpu pobl i newid y ffordd maen nhw’n byw er mwyn lleddfu’r pwysau ar adnoddau naturiol.

Mae WWF yn ganolog i weithgareddau byd-eang yn yr holl feysydd hyn. Mae gennym dimau o weithwyr proffesiynol medrus iawn sy’n gweithio gyda llywodraethau, busnesau a chymunedau yma yn y Deyrnas Unedig ac o gwmpas y byd.

Pennaeth Cyfathrebu – Cymru – Sut i wneud cais

Os oes gennych y sgiliau i helpu i feithrin mudiad i amddiffyn natur, ewch i’n gwefan trwy ddilyn y ddolen, cwblhewch y cofrestriad ar-lein a chyflwynwch gopi o’ch CV cyfredol gyda llythyr eglurhaol yn nodi pam mae gennych ddiddordeb yn y swydd a pham yr ydych yn credu eich bod yn addas ar ei chyfer.

Yn WWF-UK rydyn ni wedi ymrwymo i greu amgylchedd gwaith cynhwysol, lle caiff amrywiaeth ei gwerthfawrogi a lle mae yna gyfle cyfartal. Felly rydyn ni’n croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned ac rydyn ni’n cynnig amrywiaeth o fuddion i hybu cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith.


Please mention environmentjob.co.uk when responding to this ad.