Natural Heritage Senior Project Officer/Uwch Swyddog Prosiect Treftadaeth Naturiol

Gwent Wildlife Trust/Ymddiriedolaeth Natur Gwent

Gwent Levels, near Newport
£24,242 - £26,896 pa depending on experience/yn dibynnu ar brofiad

Paid • Full Time • Fixed Term Contract

www.gwentwildlife.org gbode@gwentwildlife.org 01600 740600 Gemma Bode

Sectors: conservation & wildlife, ecology

Closing date: Thursday, 5th April 2018  


Gwent Wildlife Trust is seeking to recruit a full-time Senior Project Officer, for a fixed 3-year contract, as part of the Living Levels Partnership Scheme (RSPB led) on the Gwent Levels, funded by the Heritage Lottery Fund.

The post holder will be key to achieving the outputs for the Natural Heritage elements that will include overseeing a large habitat restoration grant for private landowners and the procurement of works by external contractors that will include clearing overgrown ditches, willow pollarding, and orchard and grassland restoration.

We are looking for applicants who have knowledge of these habitat types with the ability to build relationships with landowners and create opportunities for habitat management along with proven contract management skills, ensuring safe and efficient working practices.

The role will be partly seconded 1-2 days per week to the RSPB to embed standard financial process and monitoring methods, and ensure the integration with the Living Levels Project Team. The role will also be supported by other core staff roles based at GWT and will also require close working with all the partners including RSPB, NRW, BCT, Buglife and the Local Authorities. 

This post is a full time position for 3 years. Full details and an application pack can be found on our website www.gwentwildlife.org

For further information or for an informal chat about the role, please contact Gemma Bodé on 01600 740600.

Closing date for applications is 5pm on Thursday 5th April

We WILL NOT accept CVs – even if accompanied by an application form.

Interviews will be held on Tuesday 10th April. Applicants are encouraged to keep this date free in their calendars.

 

Mae Ymddiriedolaeth Natur Gwent yn ceisio recriwtio Uwch Swyddog Prosiect llawn amser, am gontract gyda therfan o 3 blynedd, fel rhan o'r Cynllun Partneriaeth Gwastadeddau Byw (dan arweiniad yr RSPB) ar Wastadeddau Gwent, a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn allweddol i gyflawni'r allbynnau ar gyfer elfennau Treftadaeth Naturiol a fydd yn cynnwys goruchwylio grant adfer cynefin mawr i dirfeddianwyr preifat a chaffael gwaith gan gontractwyr allanol a fydd yn cynnwys clirio ffosydd sydd wedi gordyfu, torri helyg, ac adfer perllannau a glaswelltiroedd.

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd â gwybodaeth am y mathau hyn o gynefinoedd â'r gallu i feithrin perthynas â thirfeddianwyr a chreu cyfleoedd i reoli cynefin ynghyd â sgiliau profedig ynglyn a rheoli contractau, gan sicrhau arferion gwaith diogel ac effeithlon. Eilir y rôl yn rhannol ddwy ddiwrnod yr wythnos i'r RSPB er mwyn mewnosod prosesau ariannol a dulliau monitro safonol, a sicrhau integreiddio â'r Tîm Prosiect Gwastadeddau Byw. Cefnogir y rôl hefyd gan rolau staff craidd eraill yn YNG a bydd hefyd yn gofyn am weithio'n agos gyda'r holl bartneriaid, gan gynnwys RSPB, CNC, YCC, Buglife a'r Awdurdodau Lleol.

Mae'r swydd hon yn swydd lawn-amser am 3 blynedd. Mae manylion llawn a phecyn cais i'w gweld ar ein gwefan www.gwentwildlife.org

Am ragor o wybodaeth neu am sgwrs anffurfiol am y rôl, cysylltwch â Gemma Bodé ar 01600 740600. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5 yn y prynhawn

Dydd Iau 5 Ebrill Ni fyddwn yn derbyn CVs - hyd yn oed os bydd ffurflen gais gyda hi.

Cynhelir cyfweliadau ddydd Mawrth 10 Ebrill. Anogir ymgeiswyr i gadw'r dyddiad hwn ar gael yn eu calendrau.


Please mention environmentjob.co.uk when responding to this ad.