Business Development & Funding Officer

Sustrans

Glamorgan, Cardiff
£21,965 - £24,586 pro rata pa

Paid • Part Time • Permanent

Reference: SUS2298a

Sectors: sustainable transport

Closing date: Monday, 5th February 2018  


Business Development & Funding Officer (Ref SUS2298a)

£21,965- £24,586 pro rata per annum (dependent on relevant skills and experience)

22.5 hours per week – based in Cardiff

Joining the UK’s leading sustainable transport charity you will be pivotal in supporting business development across Wales – helping to grow the range and scope of activity Sustrans can deliver to make walking and cycling easier. This exciting role involves writing funding submissions, identifying and pursuing funding opportunities and supporting key internal & external relationships.

With a good standard of education, you will have proven experience of securing income through grant applications, negotiated opportunities and tenders. The ideal candidate will have the ability to build a compelling business case; preparing robust project plans, presenting information in a clear and succinct manner, whilst working to deadlines and staying calm under pressure. Your familiarity with grant funding websites and funding sources, tied to your knowledge of Sustrans’ work / active travel in Wales, will fire your enthusiasm to learn more and develop your current business development skills and knowledge.

Please visit our website and follow the instructions for our on-line application process. Alternatively, email jobs@sustrans.org.uk or ring our recruitment line on 0117 915 0325. Please quote reference number. Closing date for the receipt of completed applications is 9am on Monday 5 February 2018. Interviews will take place in Cardiff on Wednesday 14 February 2018. Previous applicants need not apply

Sustrans is committed to reducing inequality, valuing diversity and enabling inclusion. We welcome applications from people with the appropriate skills from all parts of the community.

Swyddog Datblygu Busnes a Chyllido (Ref SUS2298)

£21,965- £24,586 y flwyddyn pro rata (yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad perthnasol)

22.5 awr yr wythnos – lleoliad yng Nghaerdydd

Yn ymuno â Sustrans, elusen trafnidiaeth gynaliadwy flaenaf y DU, byddwch yn ganolog i gefnogi datblygu busnes ledled Cymru - gan helpu i gynyddu ystod a chwmpas y gweithgaredd y gall Sustrans ei ddarparu i wneud cerdded a seiclo'n haws. Mae'r rôl gyffrous hon yn cynnwys ysgrifennu ceisiadau am gyllid, adnabod a mynd ar ôl cyfleoedd am gyllid a chefnogi cysylltiadau allweddol mewnol & allanol.

Gyda safon dda o addysg, bydd gennych brofiad profedig o sicrhau incwm trwy geisiadau grant, cyfleoedd wedi’u negodi a thendrau. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol y gallu i adeiladu achos busnes cymhellol; paratoi cynlluniau prosiect cadarn, cyflwyno gwybodaeth mewn dull clir a chryno, tra'n gweithio i derfynau amser gan gadw’ch pwyll dan bwysau. Byddwch yn gyfarwydd â gwefannau cyllid grant a ffynonellau ariannu, a bydd hyn â'ch gwybodaeth am waith Sustrans / teithio iach yng Nghymru yn ysgogi eich brwdfrydedd i ddysgu mwy a datblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth datblygu busnes cyfredol.

Ewch i’n gwefan www.sustrans.org.uk/about-us/vacancies a dilynwch y cyfarwyddiadau ar gyfer ein proses ymgeisio ar-lein. Fel arall, anfonwch ebost i jobs@sustrans.org.uk neu ffoniwch ein llinell recriwtio ar 0117 915 0325. Nodwch y cyfeirnod os gwelwch yn dda. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau cyflawn yw 9yb ar Ddydd Llun 5 Chwefror 2018. Cynhelir cyfweliadau yng Nghaerdydd ar Ddydd Mercher 14 Chwefror 2018. Nid oes angen i ymgeiswyr blaenorol ail-ymgeisio.

Mae Sustrans yn ymroddedig i leihau anghydraddoldeb, gwerthfawrogi amrywiaeth a galluogi cynhwysiant. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl sydd â'r sgiliau priodol, o bob rhan o'r gymuned.


Please mention environmentjob.co.uk when responding to this ad.