Cynorthwyydd Cynllunio/Ymchwil - Planning/Research Assistant

Snowdonia National Park Authority

Penrhyndeudraeth, Gwynedd
£26,873 - £29,777 pa

Paid • Full Time • Permanent

Sectors: conservation & wildlife

Closing date: Friday, 7th June 2024  


Cynorthwyydd Cynllunio/Ymchwil
Penrhyndeudraeth, Gwynedd (gydag ymweliadau safle achlysurol) 

Amdanom ni 

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gwarchod harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan orchuddio 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae’r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, mynydd uchaf Cymru a llyn naturiol mwyaf Cymru. 

Rydym nawr yn chwilio am Gynorthwyydd Cynllunio/Ymchwil i ymuno â’n Gwasanaeth Polisi Cynllunio ar sail barhaol, llawn amser, gan weithio 37 awr yr wythnos. 

Y Manteision

 • Cyflog o £26,873 - £29,777
 • 24 diwrnod o wyliau ynghyd â Gwyliau Banc a Dydd Gŵyl Dewi
 • Hybrid/gweithio hyblyg
 • GP24/7
 • Cefnogaeth Iechyd Meddwl
 • Cefnogaeth Gyfreithiol
 • Cefnogaeth Ariannol
 • Cefnogaeth i Ofalwyr
 • 3c Oddi ar Litr o Ddisel
 • Gwybodaeth a Chymorth Menopos
 • Iechyd a Ffitrwydd
 • Gwasanaeth cynghori ‘Gofyn Bil’
 • Gweithlyfrau Hunangymorth
 • Gostyngiadau
 • Cynorthwyo Amddiffyn am ddim am 12 mis
 • Y cyfle i weithio mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol

Fel rhan o’r rôl hon, (pe dymunir) cewch gyfle i ddatblygu eich sgiliau a’ch profiad drwy gofrestru ar gwrs addysg uwch sy’n berthnasol i gynllunio. 

Y Rôl 

Fel Cynorthwyydd Cynllunio/Ymchwil, byddwch yn gwneud gwaith ymchwil a dadansoddiad ystadegol i gefnogi Cynllun Datblygu Lleol Eryri. 

Gan weithio fel rhan o’r Tîm Gwasanaeth Cynllunio, byddwch yn gwneud gwaith cartograffig a chymorth rheoli prosiect, yn ogystal â pharatoi, gweithredu a monitro’r Cynllun Datblygu Lleol. 

Byddwch hefyd yn cynorthwyo'r Rheolwr Datblygu i wneud gwaith technegol, gan gynnwys cynorthwyo gyda gwybodaeth ystadegol megis ffurflenni chwarterol Llywodraeth Cymru a phrosesu ymholiadau chwiliad tir lleol. 

Amdanoch chi 

I gael eich ystyried yn Gynorthwyydd Cynllunio / Ymchwil, bydd angen:

 •  Y gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg a'r Saesneg
 • Gradd (neu gyfwerth) mewn cynllunio, daearyddiaeth neu bwnc cysylltiedig
 • Y gallu i wneud gwaith ymchwil gwreiddiol a dadansoddi data
 • Sgiliau cyfathrebu a chyflwyno ysgrifenedig da
 • Trwydded yrru lawn, ddilys

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 7 Mehefin 2024. 

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Gynorthwyydd Cynllunio, Swyddog Cynllunio Graddedig, Swyddog Cynllunio Iau, Swyddog Cynllunio Cadwraeth, Swyddog Cynllunio Ardal, neu Swyddog Gwasanaethau Cynllunio, neu Gynorthwyydd Ymchwil Cadwraeth. 

Felly, os ydych chi'n chwilio am rôl newydd ddeniadol fel Cynorthwyydd Cynllunio / Ymchwil, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.


Planning / Research Assistant
Penrhyndeudraeth, Gwynedd (with occasional site visits) 

About Us 

Snowdonia National Park Authority protects the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Eryri National Park. Covering 823 miles of diverse landscape, the Park is home to over 26,000 people, the highest mountain in Wales and the largest natural lake in Wales. 

We are now looking for a Planning / Research Assistant to join our Planning Policy Service on a permanent, full-time basis, working 37 hours per week. 

The Benefits 

 • Salary of £26,873 - £29,777
 • 24 days’ holiday plus Bank Holidays & St David’s Day
 • Hybrid/flexible working
 • GP24/7
 • Mental Health Support
 • Legal Support
 • Financial Support
 • Carer Support
 • 3p Off a Litre of Diesel
 • Menopause Information & Support
 • Health & Fitness
 • ‘Ask Bill’ advice service
 • Self Help Workbooks
 • Discounts
 • Assist Protect free for 12 months
 • The chance to work in an area of outstanding natural beauty

As part of this role, (if you’d like) you will have the opportunity to develop your skills and experience by enrolling in a higher education course that is relevant to planning. 

The Role 

As a Planning / Research Assistant, you will undertake research work and statistical analysis to support the Eryri Local Development Plan. 

Working as part of the Planning Service Team, you will undertake cartographic work and project management support, as well as preparing, implementing and monitoring of the Local Development Plan. 

You will also assist Development Manager in undertaking technical work, including assisting with statistical information such as the Welsh Government quarterly returns and processing local land search enquiries. 

About You 

To be considered as a Planning / Research Assistant, you will need:

 • The ability to communicate in both Welsh and English
 • A degree (or equivalent) in planning, geography or a related subject
 • The ability to undertake original research and data analysis
 • Good written communication and presentation skills
 • A full, valid driving licence

The closing date for this role is 7th June 2024. 

Other organisations may call this role Planning Assistant, Graduate Planning Officer, Junior Planning Officer, Conservation Planning Officer, Area Planning Officer, or Planning Services Officer, or Conservation Research Assistant. 

So, if you’re looking for an engaging new role as a Planning / Research Assistant, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.


Find out more & apply